پزشکی جندی شاپور, دوره (12), شماره (3), سال (2013-7) , صفحات (229-241)

عنوان : ( تاثیر دو برنامه کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی AgRP پلاسمای کشتی گیران نخبه.The Effect of Two Weight Loss Protocols on Plasma Concentration of Agouti Related Peptide (AgRP) in Elite Wrestlers )

نویسندگان: محمود دلفان , امیر رشیدلمیر , احمد ابراهیمی عطری , آرش سعادت نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه و هدف: AgRP یک پپتید اشتهاآور قوی است که از هسته های کمانی هیپوتالاموس ترشح می شود و در کنترل وزن نقش مهمی ایفا می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسة تأثیر دو نوع برنامه: 1. کاهش وزن طبق برنامة دوازده روزة پیشنهاد شده توسط محققان 2. کاهش وزن سنتی (به همراه سونا) بر مقادیر AgRP پلاسمای کشتی گیران تمرین کرده بود. روش بررسی: 30 کشتی گیر تمرین کرده (سن 33/3 ± 33/24 سال، شاخص تودة بدنی 38/2 ±90/24 کیلوگرم ]وزن بدن بر مجذور قد[ به متر و درصد چربی بدن 01/3 ± 92/12 میلی متر)، به-طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه تجربی یک، برنامة رژیم غذایی دوازده روزه پیشنهادی به همراه سه جلسه تمرین کشتی در هفته و گروه تجربی دو، برنامة رژیم غذایی سنتی و سونا را تجربه کردند و گروه کنترل بدون رژیم غذایی بودند. از آزمودنی ها در 2 نوبت، قبل و پس از اجرای برنامه، خون گیری به عمل آمد. درصد چربی بدن آزمودنی ها به روش سه نقطه ایی اندازه-گیری شد. یافته ها: دو گروه تجربی کاهش معنا دار در وزن خود داشتند (001/0p<)، کاهش معنا دار درصد چربی بدن، فقط در گروه تجربی یک مشاهده شد (001/0p<)، مقادیر پلاسمایی AgRP در گروه تجربی دو نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشت (01/0P<). نتیجه گیری: برنامة کاهش وزن دوازده روزة پیشنهاد شده، بهتر از برنامة کاهش وزن سنتی است. این برنامه علاوه بر اینکه تغییر معنادار در سطوح پلاسمای AgRP آزمودنی ها به وجود نیاورد، همچنین باعث کاهش معنادار درصد چربی بدن آنان شد. Abstract Background and Objective: AgRP is a powerful orexigenic peptide which is secreted by the arcuate nucleus of the hypothalamus, and plays an important role in weight control. The aim of the present study was to compare the effect of two weight loss protocols (1.a researcher recommended weight loss protocol, 2.Traditional weight loss protocol) on resting plasma concentration of AgRP in elit wrestlers. Subjects and Methods: Thirty elite wrestlers (age 24.33± 3.33 years, BMI 24.90±2.38 Kg.m2 and body fat percentage 12.92±3.01) were randomly divided into three groups (two experimental groups and one control group). Experimental group I: used a twelve-day diet protocol which was suggested by researchers, along with three wrestling exercise sessions on a week. Experimental group ІІ: used traditional diet protocol and sauna, and control group was without diet protocol. Blood samples were collected before and 12-hours after the protocols. Subject’s percent of body fat was measured using the 3-point method. Results: Both the experimental groups had a significant weight reduction (P<0.001). The experimental group I showed significantly reduction in percent of body fat (P<0.001). The levels of plasma AgRP increased in the experimental group II (P<0.01). Conclusion: The twelve-day weight loss protocol is more effective than the traditional weight loss protocol. Not only it did not have a significant effect on AgRP level, it also decreased body fat percentage.

کلمات کلیدی

, AgRP, کشتی گیران نخبه, کاهش وزن, مدیریت وزن. AgRP, Elite wrestlers, Weight loss, Weight management
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035220,
author = {محمود دلفان and رشیدلمیر, امیر and ابراهیمی عطری, احمد and آرش سعادت نیا},
title = {تاثیر دو برنامه کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی AgRP پلاسمای کشتی گیران نخبه.The Effect of Two Weight Loss Protocols on Plasma Concentration of Agouti Related Peptide (AgRP) in Elite Wrestlers},
journal = {پزشکی جندی شاپور},
year = {2013},
volume = {12},
number = {3},
month = {July},
issn = {2252-052X},
pages = {229--241},
numpages = {12},
keywords = {AgRP، کشتی گیران نخبه، کاهش وزن، مدیریت وزن. AgRP; Elite wrestlers; Weight loss; Weight management},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر دو برنامه کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی AgRP پلاسمای کشتی گیران نخبه.The Effect of Two Weight Loss Protocols on Plasma Concentration of Agouti Related Peptide (AgRP) in Elite Wrestlers
%A محمود دلفان
%A رشیدلمیر, امیر
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A آرش سعادت نیا
%J پزشکی جندی شاپور
%@ 2252-052X
%D 2013

[Download]