کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (1), شماره (2), سال (2013-6) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تاثیر ویژگی‏های سطح برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سنک شکارگرOrius albidipennis Reuter به شته جوPasserini Sipha maydis )

نویسندگان: سمانه غلامی مقدم , مجتبی حسینی , مهدی مدرس اول , حسین اللهیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واکنش تابعی یکی از مهم ترین اجزای برهم کنش های شکار- شکارگر است که اطلاعات مهمی درباره واکنش شکارگر به تغییرات تراکم میزبان ارائه می‌کند. ویژگی های ریخت شناسی گیاه میزبان از عوامل مؤثر بر واکنش تابعی شکارگرها است. در این پژوهش اثر تراکم و طول تریکوم برگ سه رقم گندم (فلات، قدس و پیشتاز) بر واکنش تابعی سنک Orius albidipennis نسبت به شته ی جو،Sipha maydis ، در شرایط آزمایشگاه (دمای 1 ± 24 درجه-ی سلسیوس، رطوبت نسبی 10 ± 60 درصد و دوره تاریکی : روشنایی 8 : 16) بررسی شد. تراکم‌های 2، 4، 6، 8، 12، 24 و 36 شته جو به طور جداگانه در اختیار پوره سن سوم و سنک های ماده قرار داده شدند و تعداد شته های خورده شده در هر تراکم ثبت شد. نتایج تجزیه رگرسیون لجستیک نشان داد نوع واکنش تابعی برای هر دو مرحله ی زیستی سنک شکارگر روی ارقام گندم از نوع دوم می باشد. قدرت جستجوگری (a) پوره ی سن سوم به ترتیب 019/0، 021/0 و 036/0 بر ساعت و زمان دست یابی (Th) 17/1، 5/2 و 09/5 ساعت روی ارقام فلات، پیشتاز و قدس تعیین گردید. قدرت جستجوگری سنک‏های ماده به ترتیب 020/0، 018/0 و 022/0 بر ساعت و زمان دست یابی 35/1، 41/1 و 25/2 ساعت روی این ارقام محاسبه شد. مقایسه واکنش‌های تابعی با استفاده از معادله ترکیبی مشخص نمود که تفاوت زمان‏های دستیابی پوره ی سن سوم O. albidipennis روی ارقام مختلف گندم معنی‌دار می باشد.

کلمات کلیدی

, جستــجوگــری, تریکــوم برگ, شــته ی جــو, واکنــش تابعی, Orius albidipennis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035221,
author = {غلامی مقدم, سمانه and حسینی, مجتبی and مدرس اول, مهدی and حسین اللهیاری},
title = {تاثیر ویژگی‏های سطح برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سنک شکارگرOrius albidipennis Reuter به شته جوPasserini Sipha maydis},
journal = {کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {June},
issn = {2322-2883},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {جستــجوگــری، تریکــوم برگ، شــته ی جــو، واکنــش تابعی، Orius albidipennis},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ویژگی‏های سطح برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سنک شکارگرOrius albidipennis Reuter به شته جوPasserini Sipha maydis
%A غلامی مقدم, سمانه
%A حسینی, مجتبی
%A مدرس اول, مهدی
%A حسین اللهیاری
%J کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
%@ 2322-2883
%D 2013

[Download]