کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (1), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (87-94)

عنوان : ( کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته جالیز Aphis gossypii )

نویسندگان: نازنین حاتمی , حسین اللهیاری , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکارگری درون رسته ای هنگامی رخ می دهد که یک شکارگر از شکارگر دیگر در حالی که بر سر منابع غذایی مشترک رقابت می‌کنند، تغذیه کند. در این تحقیق میزان شکارگری درون رسته ای بین مراحل مختلف کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza در حضور و عدم حضور شته جالیز Aphis gossypii در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در عدم حضور شکار خارج رسته ای (شته جالیز) تمامی مراحل کفشدوزک شامل لارو سن 1، 2، 3، 4، حشرات کامل ماده و نر از مراحل مختلف پشه شته-خوار شامل تخم، لارو 24 ساعته و لارو 48 ساعته تغذیه کردند که بیشترین میزان تغذیه از لارو 48 ساعته به میزان 100 درصد مشاهده شد. کمترین میزان شکارگری نیز در تیمارهای حاوی تخم پشه شته‌خوار مشاهده شد. در تمام تیمارها، شکارگری درون رسته ای یک طرفه و نامتقارن بود و هیچ تغذیه ای از جانب پشه روی مراحل مختلف کفشدوزک دیده نشد. در برآورد میزان شکارگری درون رسته ای در حضور تراکم های متفاوت شکار خارج رسته ای، مشخص شد که در تراکم 30، 60، و 120 شته، تفاوت معنی‌داری بین مقدار شکارگری مورد انتظار و مشاهده شده وجود ندارد، ولی با بالارفتن تراکم تا 240 شته در هر واحد آزمایش، یک اثر کاهشی مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, شکارگری درون رسته‌ای, شکار خارج رسته ای, دشمنان طبیعی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035223,
author = {نازنین حاتمی and حسین اللهیاری and حسینی, مجتبی},
title = {کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته جالیز Aphis gossypii},
journal = {کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2322-2883},
pages = {87--94},
numpages = {7},
keywords = {شکارگری درون رسته‌ای، شکار خارج رسته ای، دشمنان طبیعی، شته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته جالیز Aphis gossypii
%A نازنین حاتمی
%A حسین اللهیاری
%A حسینی, مجتبی
%J کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
%@ 2322-2883
%D 2013

[Download]