پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2012-2) , صفحات (557-565)

عنوان : ( بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik.) در کشت پاییزه تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد )

نویسندگان: نرگس خمدی , احمد نظامی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی کلکسیون عدس مشهد در چند سال گذشته منجر به شناسایی تعدادی ژنوتیپ عدس متحمل به سرما جهت کاشت پاییزه در این منطقه مرتفع شده است، با وجود این در خصوص واکنش عملکرد و اجزای عملکرد این ژنوتیپ ها در شرایط کاشت پاییزه اطلاعات چندانی در دسترس نیست. از این رو آزمایش حاضر در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد با کاشت پاییزه 19 ژنوتیپ عدس طراحی و اجرا شد. گستره درصد بقاء در میان ژنوتیپ ها از 61 تا 97 درصد متفاوت بود. ژنوتیپ های MLC20، MLC12 و MLC29 با بیش از 95 درصد بیشترین درصد بقاء را دارا بودند. در میان ژنوتیپ های مورد آزمایش، عملکرد دانه از 28 تا 166 گرم در متر مربع متغیر بود. در این میان ژنوتیپ های MLC29، توده محلی رباط و MLC20 به ترتیب با 166، 129 و127 گرم در مترمربع، بیشترین مقدار عملکرد دانه را دارا بودند. بین عملکرد دانه با درصد بقاء، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن دانه در بوته همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. همبستگی وزن صد دانه با عملکرد دانه منفی و معنی دار بود و ژنوتیپ هایی با وزن صد دانه کمتر عملکرد بیشتری داشتند. کشت پاییزه عدس با استفاده از ارقام مقاوم به سرما که عملکرد خوبی نیز داشته باشند می تواند منجر به عملکرد بیشتر، افزایش سطح زیر کشت و تولید این محصول پروتئینی در مناطق سردسیر شود.

کلمات کلیدی

, بقاء زمستانه, تولید, عدس, کشت پاییزه, مناطق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035231,
author = {خمدی, نرگس and نظامی, احمد and باقری, عبدالرضا},
title = {بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik.) در کشت پاییزه تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {9},
number = {4},
month = {February},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {557--565},
numpages = {8},
keywords = {بقاء زمستانه، تولید، عدس، کشت پاییزه، مناطق مرتفع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik.) در کشت پاییزه تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد
%A خمدی, نرگس
%A نظامی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2012

[Download]