هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , 2013-07-06

عنوان : ( بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط باکتری های بومی دریاچه خزر )

نویسندگان: زینت دهقانی جویباری , علی مخدومی , رضا پور غلام , منصور مشرقی , خدیجه جامی الاحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیتین دومین پلیمر فراوان در طبیعت و فراوان ترین بیوپلیمر در محیط دریا می باشد. کیتیناز آنزیم تجزیه کننده کیتین، کاربردهای وسیعی در زمینه کشاورزی، دارویی و صنایع مختلف دارد. محیطهای دریایی منبع عظیمی برای جداسازی میکروارگانیزم های مختلف با توانمندی بیوتکنولوژیک می باشند که تا کنون به میزان اندکی مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه به منظور بررسی توانمندی بیوتکنولوژیک میکروارگانیزم های بومی دریاچه خزر نمونه برداری از سه عمق 5/0 ، 15 و 30 متر در چهار منطقه بهشهر، بابلسر، نوشهر و تنکابن انجام و با استفاده از محیط- روش های کشت مختلف تعداد 300 جدایه باکتری بدست آمد. بررسی تولید آنزیم کیتیناز به روش کیفی با افزودن (W/V) 5/2% کیتین کلوئیدی به محیط پایه نمکی واجد 2 گرم بر لیتر عصاره مخمر انجام شد. تولید کیتیناز با ایجاد هاله هاله تجزیه کیتین در اطراف کلنی باکتری مشخص گردید. 12 سویه باکتری توانایی ایجاد هاله را داشته و به عنوان سویه های واجد آنزیم کیتیناز در نظر گرفته شدند. این سویه ها شامل یک سویه گرم مثبت و یازده سویه گرم منفی و با اشکال میکروسکوپی باسیل (11 سویه) و کوکسی یک سویه بوده اند. این سویه ها گزینه مناسبی جهت کاربردهای بیوتکنولوژیک مانند تبدیل کیتین به محصولات با ارزش دیگر و همچنین کاربرد در کنترل زیستی آفات می باشند.

کلمات کلیدی

, کیتیناز, بیوتکنولوژی دریا, دریاچه خزر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035242,
author = {دهقانی جویباری, زینت and مخدومی, علی and رضا پور غلام and مشرقی, منصور and خدیجه جامی الاحمدی},
title = {بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط باکتری های بومی دریاچه خزر},
booktitle = {هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیتیناز، بیوتکنولوژی دریا، دریاچه خزر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط باکتری های بومی دریاچه خزر
%A دهقانی جویباری, زینت
%A مخدومی, علی
%A رضا پور غلام
%A مشرقی, منصور
%A خدیجه جامی الاحمدی
%J هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
%D 2013

[Download]