سومین همایش ملی روان شناسی , 2013-05-08

عنوان : ( اثربخشی شناخت درمانی بک بر خودکارآمدی دانش آموزان )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , محمد ارقبائی , معصومه نافیان دهکردی , پریسا نامقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی آموزش شناخت درمانی بک و تاثیر آن بر خودکار آمدی دانش آموزان دبیرستان های شهرستان درگز می باشد. بدین منظور ابتدا لیستی از دبیرستان های شهرستان درگز تهیه شد، سپس از بین دبیرستان های دخترانه و پسرانه هر کدام یک دبیرستان و از هر دبیرستان 4 کلاس به صورت تصادفی انتخاب شد. از دانش آموزان 8 کلاس انتخاب شده دختر و پسر پیش آزمون پرسشنامه خودکارآمدی گرفته شد.برای افرادی که در این پرسشنامه نمرات پایین کسب کردند به صورت جداگانه در دبیرستان های دخترانه و پسرانه جلسه توجیهی در رابطه با نحوه کارگاه و متعهد شدن به حضور در تمام جلسات کارگاه برگزار شد. سپس از هر گروه از افرادی که واجد شرایط بودند 26 نفر جهت نمونه به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش (N= 13) وکنترل (N= 13) جایگزین شدند دو گروه در جلسات آموزشی مولفه های شناخت درمانی بک که 8 جلسه یک و نیم ساعته بود شرکت کردند و گروه های کنترل آموزش دریافت نکردند.آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش (t-test) برای دو گروه مستقل می باشد که از طریق محاسبه میانگین، تفاضل نمرات پیش آزمون و پس از آزمون در گروه آزمایش و کنترل انجام گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل گردید. با توجه به نتایج فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته اند. بدین معنی که آزمودنی ها پس از آموزش مولفه های درمان شناختی بک تفاوت معناداری را در خودکار آمدی نشان دادند. شناخت درمانی بک بر خودکارآمدی دانش آموزان موثر است.

کلمات کلیدی

, کلید واژه: آموزش مولفه ای شناختی بک, خودکارآمدی, دانش آموزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035243,
author = {کیمیایی, سیدعلی and ارقبائی, محمد and نافیان دهکردی, معصومه and پریسا نامقی},
title = {اثربخشی شناخت درمانی بک بر خودکارآمدی دانش آموزان},
booktitle = {سومین همایش ملی روان شناسی},
year = {2013},
location = {مرودشت, ايران},
keywords = {کلید واژه: آموزش مولفه ای شناختی بک،خودکارآمدی، دانش آموزان دبیرستانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی شناخت درمانی بک بر خودکارآمدی دانش آموزان
%A کیمیایی, سیدعلی
%A ارقبائی, محمد
%A نافیان دهکردی, معصومه
%A پریسا نامقی
%J سومین همایش ملی روان شناسی
%D 2013

[Download]