مدیریت فردا, دوره (11), شماره (32), سال (2012-11) , صفحات (46-62)

عنوان : ( تبیین عوامل موثر برپیاده سازی سامانه ی مدیریت دانش در شرکت های فناورکوچک مستقر در مراکز رشد فناوری )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش در رابطه با عوامل موثربر موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط کمتر صورت گرفته است.مطالعات موجود عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش را از دیدگاه شرکت های بزرگ مورد بررسی قرار داده اند ولی به نیازهای شرکت های کوچک توجه چندانی نشده است . این مقاله در پی ایجاد پلی برروی این شکاف مطالعاتی است . با بررسی و مرورمطالعات انجام شده،یازده عامل که به نظر می رسد برای شرکت های کوچک مناسب باشند انتخاب گردید و یک ارزیابی عملی با بهره گیری ازنظرات یک گروه کارشناسانی و خبره،فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرارگرفت. نتایج کلی رضایتبخش و مثبت بود وعوامل شناسائی شده مورد تأئیدگروه خبرگان قرار گرفت. این مجموعه از عوامل می تواند در هنگام اقدام برای پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های کوچک مورد استفاده قرار گیرد و به مدیران کمک کند زبانی مشترک به دست آورند. کلید واژه:

کلمات کلیدی

, موفقیت , مدیریت دانش, شرکت های کوچک و متوسط, فرهنگ سازمانی, راهبرد, رهبری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035246,
author = {کاظمی, مصطفی and ملک زاده, غلامرضا},
title = {تبیین عوامل موثر برپیاده سازی سامانه ی مدیریت دانش در شرکت های فناورکوچک مستقر در مراکز رشد فناوری},
journal = {مدیریت فردا},
year = {2012},
volume = {11},
number = {32},
month = {November},
issn = {2228-6048},
pages = {46--62},
numpages = {16},
keywords = {موفقیت ، مدیریت دانش،شرکت های کوچک و متوسط،فرهنگ سازمانی،راهبرد،رهبری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین عوامل موثر برپیاده سازی سامانه ی مدیریت دانش در شرکت های فناورکوچک مستقر در مراکز رشد فناوری
%A کاظمی, مصطفی
%A ملک زاده, غلامرضا
%J مدیریت فردا
%@ 2228-6048
%D 2012

[Download]