دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (5), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (139-145)

عنوان : ( بررسی اثر القایی داربست سلول زدایی شده مری رت بر چیدمان سلول های بنیادی مزانشیمی جداشده از بافت چربی انسانی )

نویسندگان: سمیه نادری , ملیحه اکبرزاده نیاکی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , آزاده حقیقی طلب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: تکنیک های مهندسی بافت تلاش دارند تا در شرایط خارج بدن بافت هایی با ویژگی های مشابه بافت های طبیعی بسازند. با وجود تمام پیشرفت های صورت گرفته در زمینه مهندسی بافت به خصوص در ارتباط با طراحی و ساخت داربست های مناسب، بارگذاری سلول ها درون داربست هنوز به عنوان یک مشکل جدی مانع از حصول اهداف نهایی در مهندسی بافت است. هدف از این مطالعه تهیه داربست هایی از بافت مری سلول زدایی شده رت با ابعاد و هندسه مشابه بافت طبیعی مری جهت بررسی قابلیت چیدمان مناسب سلول های بنیادی مزانشیمی چربی کشت داده شده روی آن می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی، پس از جداسازی مری، روش های فیزیکی و شیمیایی سلول زدایی شامل انجماد و ذوب مکرر، و تیمار با شوینده های Triton X-100 و سدیم دودسیل سولفات انجام گرفت. سپس سلول‌های بنیادی مزانشیمی چربی انسانی به میزانcells /cm2 105×5 بر روی داربست ها انتقال یافت. از داربست‌های تهیه شده قبل و پس از گذشت دو هفته از کشت، مقاطع میکروسکوپی تهیه و بررسی گردید. یافته ها: بررسی های بافت شناسی نشان داد که مهاجرت و گسترش مناسب سلول های بنیادی مزانشیمی چربی در ماتریکس بافت مری منجر به چیدمان این سلول ها در قسمت های مختلف داربست تهیه شده گردید. نتیجه گیری: با توجه به ساختار لایه ای ماتریکس مری، داربست حاصل می تواند بستر مناسبی جهت بررسی رفتار های سلولی و مطالعات مقدماتی در زمینه مهندسی بافت مری باشد

کلمات کلیدی

, مری, چیدمان سه بعدی, سلول های بنیادی مزانشیمی چربی, مهندسی بافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035249,
author = {سمیه نادری and اکبرزاده نیاکی, ملیحه and مهدوی شهری, ناصر and مقدم متین, مریم and فریدونی, مسعود and حقیقی طلب, آزاده},
title = {بررسی اثر القایی داربست سلول زدایی شده مری رت بر چیدمان سلول های بنیادی مزانشیمی جداشده از بافت چربی انسانی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-8698},
pages = {139--145},
numpages = {6},
keywords = {مری، چیدمان سه بعدی، سلول های بنیادی مزانشیمی چربی، مهندسی بافت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر القایی داربست سلول زدایی شده مری رت بر چیدمان سلول های بنیادی مزانشیمی جداشده از بافت چربی انسانی
%A سمیه نادری
%A اکبرزاده نیاکی, ملیحه
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مقدم متین, مریم
%A فریدونی, مسعود
%A حقیقی طلب, آزاده
%J دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
%@ 2008-8698
%D 2013

[Download]