اولین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی: ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان , 2013-02-27

عنوان : ( وراثت ژئومورفولوژیک: مخاطرات محیطی و تنوع زمینی )

نویسندگان: عادل سپهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه اخیر مفهوم تنوع زمینی در تعامل با تنوع زیستی جای خود را در مطالعات ژئومورفولوژی و محیط زیست بویژه در ارتباط با ژئوتوریسم باز کرده است. فرم ها و فرایندهای ژئومورفیک کلید فهم تنوع زمینی در مقیاس محلی و منطقه ای است. تنوع زمینی بازتاب پیچیدگی سیستم-های فرایندی و زمان وقوع فرایندهاست. پدیده واگرائی و حساسیت عناصر چشم اندازی در مکان و زمان خاص، افزایش تنوع فرمی را به همراه دارد. واگرایی و ویژگی ارتجاع و تحمل پذیری در ژئوسیستم ها، پاسخ های غیرخطی متفاوتی را از ژئوسیستم در برابر تغییرات فرایندهای فرم زا به همراه دارد که جلوه نتایج آن تنوع و گوناگونی لندفرم ها است. در این مقاله سعی بر آن است تا تحلیلی ژئوسیستمی از رخدادها و فرایندهای فرم زا در ارتباط با تعادل و پایداری سیستمی ارائه شود. بیان پدیده وراثت ژئومورفولوژیک که در پی واگرایی در فرایندها و ژن های ژئومورفیک حاصل می شود در این پژوهش دنبال شده است.

کلمات کلیدی

, وراثت ژئومورفولوژیک, تعادل, واگرایی, تنوع زمینی, مخاطرات محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035261,
author = {سپهر, عادل},
title = {وراثت ژئومورفولوژیک: مخاطرات محیطی و تنوع زمینی},
booktitle = {اولین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی: ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {وراثت ژئومورفولوژیک، تعادل، واگرایی، تنوع زمینی، مخاطرات محیطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T وراثت ژئومورفولوژیک: مخاطرات محیطی و تنوع زمینی
%A سپهر, عادل
%J اولین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی: ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان
%D 2013

[Download]