فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (10), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (1-11)

عنوان : ( اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر ویژگی های ظاهری، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن بابونه (Matricaria recutita L.) اصلاح شده (رقم جرمانیا) )

نویسندگان: میترا رحمتی , مجید عزیزی ارانی , محمد حسن زاده خیاط , سیدحسین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ببهمنظور بررسی تاثیر نیتروژن و تراکم کاشت بر ویژگیهای ظاهری، عملکرد گل خشک، میزان اسانس و درصد کامازولن گلل - های بابونه اصلاح شده )رقم دیپلوئید جرمانیا(، آزمایشی در قالب طرح بلوکهلای کاملل تدلاددی در سله تکلرار در مزرعله تی ی لاتی 02 و 12 بوتله در ،01 ، 1861 انجام شلد . تیمارهلای تلراکم شلامل 02 - دانشکده کشاورزی دانشگاه دردوسی مشهد در سال زراعی 68 مترمربع در کرتهای اصلی و تیمارهای نیتروژن شامل صفر، 12 و 02 گرم )کود اوره، 08 درصد نیتروژن خالص( در مترمربع در کرت- های درعی قرار داده شدند. در زمان گلدهی کامل، قطر گل، قطر نهنج و ارتفاع بوتهها اندازهگیری شدند. وزن خشلک گلل هلا، درصلد و عملکرد اسانس و درصد کامازولن در تیمارهای مختلف مورد م ایسه قرار گردتند. نتایج حاصله نشانداد که ادزایش تراکم بوته تا سلط 12 بوته در مترمربع باعث ادزایش عملکرد گل خشک و اسانس و همچنین ادزایش درصد کامازولن شد. در حالیکه بلیش تلرین درصلد 2 درصد وزنی( در تراکم 02 بوته در مترمربع بهدست آمد. درصد و عملکرد اسانس و درصد کامازولن با ادزایش کود اوره تلا / اسانس ) 77 سط 12 گرم در مترمربع ادزایش یادتند، اما میزان عملکرد گل خشک تا بالاترین سط کود اوره یعنی 02 گرم روند ادزایشل ی داشلت . اثر مت ابل تراکم بوته و کود اوره بر درصد و عملکرد اسانس در سط احتمال پنج درصد معنیدار بود، اما بر عملکرد گل خشک، درصلد کامازولن و ویژگیهای ظاهری تاثیر معنیداری نداشت. بالاترین عملکرد گل خشک و عملکرد اسانس بلرا ی ایلن رقلم در شلرا یط آب و هوایی مشهد در تراکم 02 بوته در مترمربع و تیمار 12 گرم اوره در مترمربع بهدست آمد.

کلمات کلیدی

, اسانس, بابونه, تراکم بوته, کامازولن, نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035264,
author = {رحمتی, میترا and عزیزی ارانی, مجید and محمد حسن زاده خیاط and نعمتی, سیدحسین},
title = {اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر ویژگی های ظاهری، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن بابونه (Matricaria recutita L.) اصلاح شده (رقم جرمانیا)},
journal = {فن آوری زیستی در کشاورزی},
year = {2010},
volume = {10},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-7446},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {اسانس، بابونه، تراکم بوته،کامازولن، نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر ویژگی های ظاهری، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن بابونه (Matricaria recutita L.) اصلاح شده (رقم جرمانیا)
%A رحمتی, میترا
%A عزیزی ارانی, مجید
%A محمد حسن زاده خیاط
%A نعمتی, سیدحسین
%J فن آوری زیستی در کشاورزی
%@ 1735-7446
%D 2010

[Download]