پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (1), شماره (1), سال (2013-3) , صفحات (2-25)

عنوان : ( تحلیل اولویت های منطقه ای و دیدگاههای ژئوپلیتیک در شکل دهی به سازمان های منطقه ای )

نویسندگان: هادی اعظمی , سیدهادی زرقانی , علی اکبر دبیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجایی که منطقه گرایی به معنای بذل توجه ویژه به یک منطقه جغرافیایی مشخص است، کشورها برای عضویت و شکل دهی به سازمان های منطقه ای و تحققی منافع و ایده آل هایشان به مناطقی توجه می کنند که بیشترین وابستگی اقتصادی،سیاسی، امنیتی و فرهنگی را به آن داشته باشند. در واقع دولت ها و سازمان های منطقه ای را بر اساس اولویت های منطقه ای و دیدگاههای ژئوپلیتیک خود بر می گزینند. در این پژوهش با استفاده از ساختار فضایی نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی، به بررسی جایگاه کشورهای سازمان همکاری شانگهای و نیز ایران در قلمرو ژئواستراتژیک و مناطق ژئوپلیتیک پرداخته شده و زمینه های جغرافیایی و اولویت های منطقه ای اعضای آن مشخص گردیده است . نتایج حاصل از این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که بر خلاف روسیه و چین که شکل دهی و عضویت در این سازمان بر اساس اولویت های منطقه ای و دیدگاههای ژئوپلیتیک آن ها صورت پذیرفته است، عضویت ایران در این سازمان انطباق چندانی با اولویت های منطقه ای و هویت ژئوپلیتیک آن ندارد.

کلمات کلیدی

, منطقه گرایی , اولویت های منطقه ای, دیدگاه ژئوپلیتک, جمهوری اسلامی ایران, شانگهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035271,
author = {اعظمی, هادی and زرقانی, سیدهادی and دبیری, علی اکبر},
title = {تحلیل اولویت های منطقه ای و دیدگاههای ژئوپلیتیک در شکل دهی به سازمان های منطقه ای},
journal = {پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {2322-3472},
pages = {2--25},
numpages = {23},
keywords = {منطقه گرایی ،اولویت های منطقه ای،دیدگاه ژئوپلیتک، جمهوری اسلامی ایران، شانگهای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اولویت های منطقه ای و دیدگاههای ژئوپلیتیک در شکل دهی به سازمان های منطقه ای
%A اعظمی, هادی
%A زرقانی, سیدهادی
%A دبیری, علی اکبر
%J پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل
%@ 2322-3472
%D 2013

[Download]