پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (3), شماره (10), سال (2013-6) , صفحات (107-116)

عنوان : ( تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزد سنتی و دستمزد کارآیی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک      )

نویسندگان: قاسم احمدی , مهدی خداپرست مشهدی , مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی شواهد آماری طی سال‌های 1360-1386 نشان دهنده برخی هم‌حرکتی بین سطوح دستمزدی و سطوح بهره‌وری است، اما در توضیح این نکته عاجز است که علت افزایش بهره‌وری، افزایش دستمزد است یا عکس آن صحیح است، و یا ارتباط بین آنها با ارتباط علت و معلولی توضیح‌پذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع که افزایش بهره‌وری در همه اقتصادهای در حال رشد و توسعه اهمیت وافر دارد، نظریه‌های اقتصادی مرتبط با موضوع در ادبیات موضوع بررسی‌پذیر شد و در نهایت با استفاده از روش اقتصاد‌سنجی (روش بازخورد شرطی و غیر‌شرطی گوک)؛ الگوی سنتی دستمزد و الگوی دستمزد کارایی در بخش صنعت ایران مقایسه‌پذیر شدند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هر دو نظریۀ دستمزد کارایی و نظریۀ سنتی کلاسیک ها در بخش صنعت ایران معنی دار هستند ولی نظریۀ دستمزد کارایی از کارکرد بهتری نسبت به الگوی سنتی دستمزد برخوردار است.

کلمات کلیدی

, نظریۀ سنتی دستمزد, نظریۀ دستمزد کارایی, روش بازخورد خطی گوک, بخش صنعت, اقتصاد ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035274,
author = {احمدی, قاسم and خداپرست مشهدی, مهدی and سلیمی فر, مصطفی},
title = {تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزد سنتی و دستمزد کارآیی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک     },
journal = {پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {10},
month = {June},
issn = {2228-5954},
pages = {107--116},
numpages = {9},
keywords = {نظریۀ سنتی دستمزد، نظریۀ دستمزد کارایی، روش بازخورد خطی گوک، بخش صنعت، اقتصاد ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزد سنتی و دستمزد کارآیی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک     
%A احمدی, قاسم
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A سلیمی فر, مصطفی
%J پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
%@ 2228-5954
%D 2013

[Download]