دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (23), شماره (4), سال (2013-4) , صفحات (157-168)

عنوان : ( اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Alluim sativum L.) )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , گلثومه عزیزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیر (Alluim sativum L.) از جمله گیاهان دارویی و صنعتی با ارزشی است که از دیرباز کشت آن در ایران مورد توجه بوده است. به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 91-1390 انجام شد. تیمارها شامل چهار سطح کلش گندم (صفر، 5، 10 و 15 تن در هکتار) و چهار سطح کود نیتروژن (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) بودند. نیتروژن به صورت اوره قبل از کاشت به خاک اضافه شد. نتایج نشان داد که اثرات ساده و متقابل مقدار کلش و کود نیتروژن بر وزن خشک برگ، اجزای عملکرد، عملکرد بیولوژیکی و اقتصادی و شاخص برداشت سیر معنی دار بود. با افزایش مقدار کلش از صفر تا 10 تن در هکتار به خاک، خصوصیات رویشی، اجزای عملکرد و به تبع آن عملکرد سیر افزایش و پس از آن با افزوده شدن بیش از این میزان کلش به خاک، به دلیل کاهش موقتی دسترسی به نیتروژن تحت تأثیر افزایش جمعیت و فعالیت ریزموجودات خاکزی، میزان این صفات کاهش یافت. بیشترین و کمترین عملکرد اقتصادی به ترتیب برای تیمار 10 تن کلش در هکتار و مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار (2/112 گرم بر متر مربع) و مصرف 15 تن در هکتار کلش و بدون مصرف نیتروژن (8/24 گرم بر متر مربع) حاصل شد. افزوده شدن کود نیتروژن به خاک با تحریک رشد رویشی، بهبود خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سیر را به دنبال داشت.

کلمات کلیدی

, سیر خوراکی, کلش, نیتروژن, عملکرد, رشد رویشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035278,
author = {اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا and خرم دل, سرور and گلثومه عزیزی},
title = {اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Alluim sativum L.)},
journal = {دانش کشاورزی و تولید پایدار},
year = {2013},
volume = {23},
number = {4},
month = {April},
issn = {2476-4310},
pages = {157--168},
numpages = {11},
keywords = {سیر خوراکی، کلش، نیتروژن، عملکرد، رشد رویشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Alluim sativum L.)
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%A خرم دل, سرور
%A گلثومه عزیزی
%J دانش کشاورزی و تولید پایدار
%@ 2476-4310
%D 2013

[Download]