هوش محاسباتی در مهندسی برق, دوره (4), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (1-14)

عنوان : ( مکان‌یابی خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته و الگوریتم جنگل تصادفی )

نویسندگان: محمّد فرشاد , جواد ساده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله روشی مبتنی بر استراتژی‌های یادگیری ماشین برای حل مسئله مکان‌یابی خطا در خطوط انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا (HVDC) ارائه می‌دهد. در روش مکان‌یابی پیشنهادی، تنها از سیگنال ولتاژ پس از خطای اندازه‌گیری شده از یک پایانه برای استخراج ویژگی‌های موردنیاز بهره‌گیری می‌شود. در این مقاله، متناسب با بُعد بالای بردار ویژگی‌های ورودی، امکان استفاده از دو تخمین‌گر متفاوت شامل شبکه عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته (GRNN) و الگوریتم جنگل تصادفی (RF) برای یافتن رابطه موجود بین ویژگی‌های الگوها و مکان وقوع خطا مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج ارزیابی با استفاده از الگوهای یادگیری و تست بدست آمده از شبیه‌سازی انواع خطاها در یک خط انتقال هوایی بلند و بر اساس مقادیر مختلف محل وقوع خطا، مقاومت خطا و جریان پیش از خطا، نشان‌دهنده کارآیی و دقت قابل قبول روش پیشنهادی می‌باشند.

کلمات کلیدی

, مکان‌یابی خطا, خطوط انتقال HVDC, شبکه عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته, الگوریتم جنگل تصادفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035279,
author = {فرشاد, محمّد and ساده, جواد},
title = {مکان‌یابی خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته و الگوریتم جنگل تصادفی},
journal = {هوش محاسباتی در مهندسی برق},
year = {2013},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2251-6530},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {مکان‌یابی خطا، خطوط انتقال HVDC، شبکه عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته، الگوریتم جنگل تصادفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان‌یابی خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته و الگوریتم جنگل تصادفی
%A فرشاد, محمّد
%A ساده, جواد
%J هوش محاسباتی در مهندسی برق
%@ 2251-6530
%D 2013

[Download]