برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (3), شماره (9), سال (2013-6) , صفحات (13-26)

عنوان : ( بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , یزدان حاجی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گذشت بیش از سه دهه از تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی در کشور و اندوختن تجربه، لازم است بدانیم که اجرای این گونه طرح‌ها چه نتایجی به بار آورده و چه پیامدهایی را برای جامعه روستایی ایران در پی داشته است. هدف از تحقیق در پژوهش حاضر این است که اجرای طرح هادی روستایی چه نتایج و پیامدهایی را در ابعاد اجتماعی و اقتصادی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان دنا به دنبال داشته است؟ روش تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تجربی است، که برای گردآوری اطلاعات از روش‌های میدانی و اسنادی کمک گرفته شده و بر اساس آن با توجه به حجم جامعه آماری (975 خانوار)، حجم نمونه خانوارهای مورد پرسشگری بر پایه‌ی فرمول کوکران برابر 232 خانوار بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین متغیر اثرات اجرای طرح هادی و ایجاد تغییرات اجتماعی در ابعاد زندگی روستاییان با رقم 37/0 و احتمال آزمون برابر 000/0 برقرار است و در بین شاخص‌های چهارگانه‌ی اجرای طرح هادی، توزیع خدمات روستایی با ضریب تأثیر 53 درصد بیشترین اثر را بر تغییرات اجتماعی در روستاها داشته است. بین متغیر اثرات اجرای طرح هادی و ایجاد تغییرات اقتصادی در ابعاد زندگی روستاییان همبستگی معناداری مشاهده نشده است. با توجه به یافته‌های پژوهش راهکارهای اجرایی مانند ظرفیت سازی نهادی و قانونی در جهت تسهیل و افزایش مشارکت عمومی روستاییان، توجه به توانمندی‌های و توان‌های طبیعی و انسانی در روستاها، تخصیص اعتبارات کافی و برنامه ی مدون مالی به منظور اجرای کامل طرح‌ها، بهره گیری از نهاد های محلی، داشتن جدیت و قاطعیت در اجرای طرح و غیره پیشنهاد می‌شود‌.

کلمات کلیدی

, طرح هادی, پیامدهای اجتماعی, پیامدهای اقتصادی, سکونتگاه‌های روستایی, شهرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035286,
author = {عنابستانی, علی اکبر and حاجی پور, یزدان},
title = {بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی},
journal = {برنامه ریزی منطقه‌ای},
year = {2013},
volume = {3},
number = {9},
month = {June},
issn = {2251-6735},
pages = {13--26},
numpages = {13},
keywords = {طرح هادی، پیامدهای اجتماعی، پیامدهای اقتصادی، سکونتگاه‌های روستایی، شهرستان دنا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A حاجی پور, یزدان
%J برنامه ریزی منطقه‌ای
%@ 2251-6735
%D 2013

[Download]