پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (39), سال (2013-12) , صفحات (1-10)

عنوان : ( جایگاه حل مساله در تمرین های کتاب های درسی علوم ابتدایی )

نویسندگان: علی برائی , بهروز مهرام , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات پیشین دلالت بر تاثیر یادگیری مساله محور بر افزایش انگیزه درونی برای یادگیری، معناداری یادگیری و پایداری آموخته ها دارد. این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به فرایند حل مسأله در تمرینهای کتاب‏های علوم دوره ابتدایی انجام و برای بررسی میزان توجه به فرایند حل مساله از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه پژوهش مشتمل بر تمامی تمرین های موجود در کتابهای درسی علوم تجربی در پایه های پنجگانه دوره ابتدایی ( در سال تحصیلی 90-1389) بود که به شیوه سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. واحد ثبت در این پژوهش، تمرین بود. مقوله های کدگذاری بر اساس مراحل شش گانه حل مساله که توسط دیویی ارائه شده است، تعیین شد. یافته‏های حاصل از تحلیل محتوا نشان داد که در کتاب‌های علوم اول تا پنجم دوره ابتدایی به مرحله چهارم از فرایند حل مسأله (ارائه راه حل) بیشترین توجه شده و به مراحل، \\\\\\\"برخورد با مسأله\\\\\\\"، \\\\\\\"تغییر موقعیت\\\\\\\" و \\\\\\\"ساختن مسأله\\\\\\\"؛ کمترین توجه معطوف شده است. همچنین در کتاب علوم پایه اول کمترین توجه و در کتاب علوم پایه سوم بیشترین توجه به مراحل حل مسأله صورت گرفته است. توجه به ضرورت چرخش از رویکرد پاسخ محوری به مساله محوری در بازنگری تألیف کتاب‏های علوم دوره ابتدایی و افزایش توجه به ارتباط عمودی کتابهای درسی برای مواجه نمودن دانش‌آموزان با حل مساله، از جمله پیشنهادهای مورد تاکید در این مطالعه بوده است.

کلمات کلیدی

, حل مساله, تمرین, کتاب های درسی علوم, دوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035288,
author = {برائی, علی and مهرام, بهروز and کارشکی, حسین},
title = {جایگاه حل مساله در تمرین های کتاب های درسی علوم ابتدایی},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {39},
month = {December},
issn = {2008-1197},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {حل مساله، تمرین، کتاب های درسی علوم، دوره ابتدایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه حل مساله در تمرین های کتاب های درسی علوم ابتدایی
%A برائی, علی
%A مهرام, بهروز
%A کارشکی, حسین
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2013

[Download]