به زراعی کشاورزی, دوره (15), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (115-125)

عنوان : ( پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان )

نویسندگان: محمود قربان زاده نقاب , حمیدرضا بابایی , قربانعلی رسام , علیرضا دادخواه , اصغر خوشنودیزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن نه رقم سویا در منطقه شیروان انجام گرفت. در این مطالعه نه رقم سویا (هابیت، هاک، بلاک هاک، سنچوری، کلومبوس، کلارک، سحر، زان و ویلیامز) در سه تاریخ کاشت (دوم خرداد، 17 خرداد و دوم تیرماه) بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با تأخیر در کاشت عملکرد دانه، درصد روغن، تعداد روز از کاشت تا گلدهی، تعداد روز از کاشت تا غلاف دهی و سایر اجزای عملکرد بصورت معنی‌داری کاهش یافت. تاریخ کاشت دوم خرداد با 2338 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه و روغن را داشت در حالیکه بیشترین درصد پروتئین در تاریخ کاشت سوم بدست آمد. بین ارقام سویا از نظر عملکرد دانه و صفات اندازه‌گیری شده (بجز تعداد دانه در بوته و درصد روغن) اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. رقم زان با 2385 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشت. رقم سحر از شاخص برداشت کمتری برخوردار بود و عملکرد کمتری نسبت به سایر ارقام تولید نمود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عملکرد دانه و درصد روغن با تاخیر در کاشت کاهش،‌ ولی درصد پروتئین افزایش یافت. ارقام زان، بلاک هاک و هاک در کلیه تاریخ‌های کاشت عملکرد دانه و روغن بیشتری نسبت به سایر ارقام داشتند و جهت کشت در مناطق سردسیر توصیه می‌‌‌گردند.

کلمات کلیدی

اجزای عملکرد؛ عملکرد دانه؛ پروتئین؛ روغن؛ سویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035289,
author = {قربان زاده نقاب, محمود and حمیدرضا بابایی and رسام, قربانعلی and دادخواه, علیرضا and خوشنودیزدی, اصغر},
title = {پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان},
journal = {به زراعی کشاورزی},
year = {2013},
volume = {15},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-8337},
pages = {115--125},
numpages = {10},
keywords = {اجزای عملکرد؛ عملکرد دانه؛ پروتئین؛ روغن؛ سویا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان
%A قربان زاده نقاب, محمود
%A حمیدرضا بابایی
%A رسام, قربانعلی
%A دادخواه, علیرضا
%A خوشنودیزدی, اصغر
%J به زراعی کشاورزی
%@ 2008-8337
%D 2013

[Download]