تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (1), سال (2013-7) , صفحات (23-46)

عنوان : ( بررسی پتانسیل اشتغالزایی بخش کشاورزی در عرصه‌های اقتصاد شهر و روستا: مطالعه موردی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , هادی رفیعی دارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی‌های اقتصادی، شناسایی بخشهای با ظرفیتها و پتانسیل‌های اشتغال‌زایی جهت برنامه‌ریزی‌های آتی بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه بررسی پتانسیل اشتغال‌زایی بخش کشاورزی استان خراسان رضوی در عرصه‌های مختلف شهر و روستا به تفکیک جنسیت می باشد. برای این منظور از جدول داده-ستانده استانی که به روش راس (RAS) بهنگام شده بود استفاده شد. نتایج نشان داد که در عرصه کل اقتصاد استان، بخش کشاورزی از نظر شاخص‌های کشش اشتغال‌زایی و همچنین قدرت انتشار و حساسیت انتشار که نشان دهنده پیوندهای پسین و پیشین می‌باشد در مرتبه دوم قرار دارد، اگرچه در خصوص اشتغال مستقیم در مرتبه اول است. همچنین نتایج در خصوص عرصه اقتصاد شهر و روستا نشان داد که بخش کشاورزی در مناطق شهری از جایگاه بالایی نسبت به سایر بخشهای اقتصادی برخوردار نیست ولی در مناطق روستایی از بالاترین جایگاه برخوردار است. به گونه‌ای که کشش اشتغال‌زایی مردان و زنان در بخش کشاورزی مناطق روستایی به ترتیب 397/0 و 399/0 می‌باشد. همچنین میزان شاخص قدرت انتشار مردان و زنان در بخش کشاوزی مناطق روستایی به ترتیب حدود 6/4 و 7/5 و حساسیت انتشار مردان و زنان در بخش کشاورزی به ترتیب 87/5 و 34/7 می‌باشد. به عبارت دیگر بخش کشاورزی به عنوان دومین بخش اشتغالزا در کل استان و به عنوان اصلی ترین بخش در مناطق روستایی می باشد که از قابلیت بالایی در تأثیرگذاری بر بخش‌های دیگر اقتصاد (بخصوص در نواحی روستایی) و درونی کردن فعالیتها برخوردار است.

کلمات کلیدی

, : اشتغال شهر – اشتغال روستا – داده, ستانده – کشش اشتغالزایی – قدرت انتشار – حساسیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035291,
author = {کهنسال, محمدرضا and رفیعی دارائی, هادی},
title = {بررسی پتانسیل اشتغالزایی بخش کشاورزی در عرصه‌های اقتصاد شهر و روستا: مطالعه موردی استان خراسان رضوی},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-6407},
pages = {23--46},
numpages = {23},
keywords = {: اشتغال شهر – اشتغال روستا – داده-ستانده – کشش اشتغالزایی – قدرت انتشار – حساسیت انتشار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پتانسیل اشتغالزایی بخش کشاورزی در عرصه‌های اقتصاد شهر و روستا: مطالعه موردی استان خراسان رضوی
%A کهنسال, محمدرضا
%A رفیعی دارائی, هادی
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2013

[Download]