پژوهش های زعفران , دوره (1), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (1-20)

عنوان : ( اثر مدیریت بقایای گیاهی و کاشت گیاهان پوششی بر تراکم و جمعیت علف های هرز و خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) )

نویسندگان: جواد شباهنگ , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , رحمت اله قشم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر انواع بقایای گیاهی و گیاهان پوششی بر فراوانی نسبی، تراکم و زیست توده علف های هرز و برخی خصوصیات زراعی زعفران، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 اجرا شد. تیمارها شامل بقایای سه گیاه آفتابگردان، جو و سیر و گیاهان پوششی جو، خلر، چاودار، شبدر ایرانی، ماشک گل خوشه ای، منداب و شاهد بود. صفات اندازه گیری شده شامل جمعیت، تراکم و وزن خشک علف های هرز و تعداد گل، وزن تر گل، وزن خشک کلاله، سرعت ظهور برگ و سرعت گلدهی زعفران بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای مختلف بر وزن خشک و تراکم علف-های هرز معنی دار بود. پایین ترین تراکم علف های هرز باریک برگ و پهن برگ برای تیمار ماشک گل خوشه ای به ترتیب با 7/0 و 8/0 گونه در متر مربع و بالاترین تعداد برای شاهد به ترتیب با 3/11 و 2/16 گونه در متر مربع مشاهده شد. همچنین سرعت ظهور برگ، سرعت گلدهی، تعداد گل، وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران به طور معنی داری تحت تأثیر تیمارهای مختلف بقایای گیاهی و کاشت گیاهان پوششی قرار گرفت. بالاترین تعداد گل و عملکرد کلاله زعفران به ترتیب با 244550 گل در هکتار و 1010 گرم بر متر مربع برای تیمار کاشت گیاه پوششی ماشک گل خوشه ای و کمترین میزان این صفات به ترتیب با 7/66241 گل در هکتار و 5/187 گرم بر متر مربع برای شاهد به دست آمد. خاصیت دگرآسیبی بقایای گیاهی و کاشت گیاهان پوششی باعث کاهش تراکم و به تبع آن زیست توده علف های هرز شد. کاشت گیاهان پوششی از طریق آزاد سازی عناصر غذایی و فراهمی نیتروژن تحت تأثیر تثبیت نیتروژن و بهبود خصوصیات خاک منجر به بهبود شرایط برای رشد بنه گیاه زعفران شد که در نهایت، افزایش عملکرد زعفران را موجب گردید.

کلمات کلیدی

, دگرآسیبی, گیاه نقدینه, مالچ, مدیریت پایدار علف هرز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035296,
author = {شباهنگ, جواد and خرم دل, سرور and امین غفوری, افسانه and رحمت اله قشم},
title = {اثر مدیریت بقایای گیاهی و کاشت گیاهان پوششی بر تراکم و جمعیت علف های هرز و خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)},
journal = {پژوهش های زعفران },
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2345-3869},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {دگرآسیبی، گیاه نقدینه، مالچ، مدیریت پایدار علف هرز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مدیریت بقایای گیاهی و کاشت گیاهان پوششی بر تراکم و جمعیت علف های هرز و خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)
%A شباهنگ, جواد
%A خرم دل, سرور
%A امین غفوری, افسانه
%A رحمت اله قشم
%J پژوهش های زعفران
%@ 2345-3869
%D 2013

[Download]