پژوهش های زعفران , دوره (1), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (13-26)

عنوان : ( ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنه )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از نهاده های آلی و تراکم مطلوب بنه دو عامل زراعی برای دستیابی به عملکرد بهینه در زراعت زعفران هستند. به منظور بررسی تأثیر تراکم بنه در مقادیر مختلف کمپوست بستر قارچ بر خصوصیات رویشی و عملکرد بنه، وزن گل و کلاله زعفران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در فضای باز گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال 1388 و 1389 اجرا شد. فاکتورها شامل سه سطح کمپوست بستر قارچ (صفر، 60 و 120 تن در هکتار) و سه تراکم بنه (50، 100 و 150 بنه در متر مربع) بودند. نتایج نشان داد که اثرات ساده مقادیر کمپوست بستر قارچ و تراکم های بنه بر وزن خشک برگ و فلس، طول برگ، تعداد و قطر بنه، تعداد و وزن بنه در گروه های مختلف وزنی، تعداد و وزن تر گل و عملکرد اقتصادی زعفران معنی دار (05/0≥p) شد. با افزایش تراکم بنه، رشد و به تبع آن تولید گل و عملکرد زعفران کاهش یافت. به طوریکه با افزایش تراکم بنه از 50 به 150 بنه در متر مربع، وزن تر گل و عملکرد کلاله زعفران 12 درصد کاهش یافت. با افزودن 60 تن در هکتار کمپوست بستر قارچ، خصوصیات رویشی و به تبع آن عملکرد اقتصادی زعفران افزایش یافت و با افزودن بیش از این مقدار، کاهش خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران مشاهده شد. بیشترین وزن تر گل و عملکرد کلاله زعفران در مقدار 60 تن کمپوست بستر در هکتار (به ترتیب برابر با 05/55 و 51/0 کیلوگرم در هکتار) و کمترین میزان آن برای شاهد (به ترتیب برابر با 22/46 و 43/0 کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, بنه دختری, حاصلخیزی خاک, کود آلی, عملکرد کلاله, گیاه نقدینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035297,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and خرم دل, سرور and امین غفوری, افسانه and شباهنگ, جواد},
title = {ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنه},
journal = {پژوهش های زعفران },
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2345-3869},
pages = {13--26},
numpages = {13},
keywords = {بنه دختری، حاصلخیزی خاک، کود آلی، عملکرد کلاله، گیاه نقدینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خرم دل, سرور
%A امین غفوری, افسانه
%A شباهنگ, جواد
%J پژوهش های زعفران
%@ 2345-3869
%D 2013

[Download]