مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (2), شماره (7), سال (2012-6) , صفحات (83-96)

عنوان : ( بررسی کمی آب های زیرزمینی دشت قوچان شیروان با استفاده از GIS )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد نخعی , والی اله بهزادی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر استفاده از GIS در زمینه های مختلف از جمله بررسی آب های زیرزمینی مورد توجه قرار گرفته است. امروزه به خاطر کارآیی GIS از این ابزار در تهیه انواع مدل ها و پهنه بندی ها با هزینه کم و صرفه جویی در زمان در بسیاری از مسائل مربوط به آب های زیرزمینی استفاده می شود. در این تحقیق برای ارزیابی پتانسیل آب های زیرزمینی دشت قوچان -شیروان با استفاده از GIS ، از دو مدل ارا ئه شده توسط کامتاراجو (Kamaraju) و همکاران و کریشنامرتی (Krishnamurthy) و همکاران استفاده شده است. برای این منظور از نقشه های شیب منطقه، تراکم آبراهه ها، زمین شناسی، ژئومورفولوژی و نوع خاک استفاده شده است. سپس نتایج حاصل از دو روش مذکور با استفاده از دبی چاه های موجود منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روش کریشنامرتی همخوانی بهتری با نتایج چاه های این دشت نشان می دهد. علت آن ممکن است استفاده از داده های بیشتر در این روش باشد در این تحقیق از این روش برای تهیه نقشه پتانسیل یابی مقدماتی آب زیرزمینی دشت قوچان- شیروان استفاده شده است. نتایح حاصل نشان دهنده آن است که اطراف فاروج دارای بیشترین پتانسل آبی در کل دشت می باشند.

کلمات کلیدی

, آب های زیرزمینی, دشت قوچان شیروان, مدل, -
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035302,
author = {لشکری پور, غلامرضا and محمد نخعی and والی اله بهزادی فر},
title = {بررسی کمی آب های زیرزمینی دشت قوچان شیروان با استفاده از GIS},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2012},
volume = {2},
number = {7},
month = {June},
issn = {2251-7359},
pages = {83--96},
numpages = {13},
keywords = {آب های زیرزمینی، دشت قوچان شیروان، مدل، -},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کمی آب های زیرزمینی دشت قوچان شیروان با استفاده از GIS
%A لشکری پور, غلامرضا
%A محمد نخعی
%A والی اله بهزادی فر
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2012

[Download]