آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (1), شماره (11), سال (2013-3) , صفحات (121-138)

عنوان : ( نگرشی منطقی به برهان حفظ و نقل شرع )

نویسندگان: علیرضا کهنسال , نفیسه تحریرچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دین اسلام احراز یقین مطلوب شناخته شده است وبا توجه به اهمیت موضوع امامت و این که تنها استدلال های برهانی مفید یقین هستند، در این پژوهش سعی شده است که به تطبیق شرایط برهان در دلیل حفظ و نقل شرع که منتج به وجوب نصب واثبات عصمت است، پرداخته شود. مراد از این امر اثبات ملازمات ومقدمات استدلال نیست ؛ بلکه مطابقت شرایط منطقی برهان بر آن است . متکلمان اندیشمند در این مساله بیشتر به قاعده عقلی لطف وکمتر به قاعده حفظ ونقل شرع تمسک کرده اند . با توجه به اعتباری بودن لطف و وجوب آن بر خداوند قاعده حفظ ونقل شرع دارای اهمیت بیشتری است، چرا که هم توسط روایات تاکید شده وهم با بهره گیری از میراث گرانبهای منطق ، شرایط برهان بر آن منطبق است.

کلمات کلیدی

, برهان, امام, یقین, حفظ و نقل شریعت, اعتباری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035318,
author = {کهنسال, علیرضا and تحریرچی, نفیسه},
title = {نگرشی منطقی به برهان حفظ و نقل شرع},
journal = {آموزه های فلسفه اسلامی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {11},
month = {March},
issn = {2251-9386},
pages = {121--138},
numpages = {17},
keywords = {برهان- امام-یقین- حفظ و نقل شریعت-اعتباری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی منطقی به برهان حفظ و نقل شرع
%A کهنسال, علیرضا
%A تحریرچی, نفیسه
%J آموزه های فلسفه اسلامی
%@ 2251-9386
%D 2013

[Download]