دیرینه شناسی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (37-50)

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند سورگاه بر مبنای روزن داران پلانکتونیک در میادین نفتی ماله کوه (چاه شماره 1) و سرکان (چاه شماره 1) در منطقه پلدختر استان لرستان )

نویسندگان: محمد حدادی , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه زیست چینهنگاری سازند سورگاه در حوضه رسوبی زاگرس دو برش تحتالارضی از این سازند در میادین نفتی مالهکوه و سرکان در ناحیه پلدختر استان لرستان انتخاب شده است. ضخامت سازند سورگاه در چاه مالهکوه و سرکان به ترتیب 82 و 46 متر اندازه گیری شده و شامل شیل همراه با تداخلهایی از سنگ آهک و شیل آهکی است. مرزهای زیرین و بالایی سازند سورگاه در چاههای مذکور با سازندهای سروک و ایلام به صورت پیوسته میباشد. بر طبق مطالعه روزن داران پلانکتونیک 37 گونه متعلق به 10 جنس در چاه ماله کوه و 32 گونه متعلق به 10 جنس در چاه سرکان شناسایی شده است. بر اساس این فسیلها 3 بیوزون بهصورت زیر تفکیک گردید: 1- Dicarinella primitiva (Caron, 1978) Interval Range Zone 2- Dicarinella concavata (Sigal, 1955) Interval Range Zone 3- Dicarinella asymetrica (Postuma, 1971) Total Range Zone در نهایت بر طبق مطالعه روزن داران پلانکتونیک سن انتهای تورونین میانی سانتون ین پسین برای سازند سورگاه در دو برش تحت الارضی پیشنهاد میگردد.

کلمات کلیدی

, زاگرس, مالهکوه (چاه شماره 1), سرکان (چاه شماره 1), سازند سورگاه, زیست چینه نگاری, روزن داران پلانکتونیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035320,
author = {حدادی, محمد and وحیدی نیا, محمد},
title = {زیست چینه نگاری سازند سورگاه بر مبنای روزن داران پلانکتونیک در میادین نفتی ماله کوه (چاه شماره 1) و سرکان (چاه شماره 1) در منطقه پلدختر استان لرستان},
journal = {دیرینه شناسی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2345-2153},
pages = {37--50},
numpages = {13},
keywords = {زاگرس، مالهکوه (چاه شماره 1)، سرکان (چاه شماره 1)، سازند سورگاه، زیست چینه نگاری، روزن داران پلانکتونیک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری سازند سورگاه بر مبنای روزن داران پلانکتونیک در میادین نفتی ماله کوه (چاه شماره 1) و سرکان (چاه شماره 1) در منطقه پلدختر استان لرستان
%A حدادی, محمد
%A وحیدی نیا, محمد
%J دیرینه شناسی
%@ 2345-2153
%D 2013

[Download]