بیست و یکمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2013-05-07

عنوان : ( شناسایی تجربی مجموعه پیشرانش کوادرتور با استفاده از الگوریتم RLSو بهینه سازی اطلاعات استخراج شده با الگوریتم ژنتیک برای کنترلگر PID )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , سجاد محمودی , سّمیه نوروزی غضبی , سمانه امینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اطلاعات حرکت یک روتور شامل ولتاژ، دور و جریان توسط روش تجربی استخراج و تابع شناسائی آن با روش الگوریتم RLS پیدا شده، سپس اطلاعات استخراجی با الگوریتم ژنتیک بهینه و به کنترگر PID داده شده است. در این مطالعه جهت شناسایی مدل دینامیکی موتور براش-لس جریان-مستقیم (BLDC موتور) مورد استفاده قرار گرفته است. موتوری مذکور به صورت متداول در ساخت کوادروتور کاربرد دارد و بخشی از دینامیک کلی چهار روتور را تشکیل می دهد. پارامترهای این مدل با استفاده از نمونه برداری از نتایج آزمایشگاهی و الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی شناسایی می شود. در پایان مدل موتور با استفاده از کنترلگرPID که با بکارگیری الگوریتم ژنتیک بهینه شده است، کنترل و پایدار می شود.

کلمات کلیدی

, شناسایی تجربی, کوادروتور, الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی, موتور براش, لس جریان مستقیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035325,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and محمودی, سجاد and نوروزی غضبی, سّمیه and امینی, سمانه},
title = {شناسایی تجربی مجموعه پیشرانش کوادرتور با استفاده از الگوریتم RLSو بهینه سازی اطلاعات استخراج شده با الگوریتم ژنتیک برای کنترلگر PID},
booktitle = {بیست و یکمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {شناسایی تجربی- کوادروتور- الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی- موتور براش- لس جریان مستقیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی تجربی مجموعه پیشرانش کوادرتور با استفاده از الگوریتم RLSو بهینه سازی اطلاعات استخراج شده با الگوریتم ژنتیک برای کنترلگر PID
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A محمودی, سجاد
%A نوروزی غضبی, سّمیه
%A امینی, سمانه
%J بیست و یکمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران
%D 2013

[Download]