دانش علف های هرز ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (79-91)

عنوان : ( تاثیر مقدار و روش های کاربرد کود های نیتروژن و فسفر بر تراکم و رشد علف های هرزگندم )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مسعود آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی مقدار و روش کاربرد کود های نیتروژن و فسفر بر مدیریت علف های هرز گندم در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل مقدار کاربرد کود در سه سطح برای نیتروژن ( 100، 200 و 300 کیلوگرم کود اوره در هکتار) و در دو سطح برای فسفر(100 و 200 کیلوگرم سوپر فسفات تریبل در هکتار) و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در دو سطح (کاربرد نواری به صورت قرار دادن کود به فاصله 5 سانتی متر از گیاه زراعی و در عمق 10 سانتی متری زیر بذر و کاربرد سراسری به صورت پاشش یکنواخت کود در سطح زمین و اختلاط سطحی آن با خاک) بودند که به وسیله دست انجام شد. در این آزمایش کود فسفر(سوپرفسفات تریپل) بصورت پیش کاشت و مخلوط با خاک و نیتروژن (اوره) در دو مرحله قبل از کاشت (50 درصد) و اوایل ساقه دهی(50 درصد ) استفاده شد. نتایج نشان داد که روش کاربرد کود تاثیر معنی داری (P≤0.01) بر افزایش عملکرد گندم و کاهش زیست توده و تراکم علف های هرز داشت. کاربرد نواری کود فسفر و نیتروژن در مقایسه با کاربرد سراسری آنها، سبب کاهش معنی دار (P≤0.01) زیست توده و تراکم علف های هرز بترتیب به مقدار 54 درصد و 34 درصد گردید و افزایش زیست توده و عملکرد دانه گندم بترتیب 21 درصد و 36 درصد افزایش داد. در بررسی اثرات متقابل مقدار و روش کاربرد کود فسفر و نیتروژن مشاهده شد که کاربرد کودها به صورت نواری و به مقدار مصرف 200 کیلوگرم در هکتار فسفر و 300 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بهترین حالت در بهبود عملکرد گندم و کاهش تداخل علف های هرز با آن بود. به نظر می رسد اصلاح روش های کاربرد کود به همراه تغییر در مقادیر مصرف آنها می تواند نقش مهمی را در افزایش کارایی مصرف کود و مدیریت علف های هرز گندم داشته باشد.

کلمات کلیدی

رقابت علف های هرز؛ روش کاربرد کود؛ عملکرد گندم؛ مقدار کاربرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035354,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and آزاد, مسعود},
title = {تاثیر مقدار و روش های کاربرد کود های نیتروژن و فسفر بر تراکم و رشد علف های هرزگندم},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2013},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-3548},
pages = {79--91},
numpages = {12},
keywords = {رقابت علف های هرز؛ روش کاربرد کود؛ عملکرد گندم؛ مقدار کاربرد کود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مقدار و روش های کاربرد کود های نیتروژن و فسفر بر تراکم و رشد علف های هرزگندم
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A آزاد, مسعود
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2013

[Download]