تولید گیاهان زراعی, دوره (6), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (149-170)

عنوان : ( نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با چاودار وحشی (Secale cereale) با استفاده از مدل های رگرسیونی )

نویسندگان: بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین روشی کاربردی برای پیش بینی تولید اقتصادی محصول گندم در رقابت با چاودار وحشی با استفاده از مدل های رگرسیونی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان درگز انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل ارقام گندم (سایسون، الوند، چمران و سپاهان) و سطوح تراکم علف هرز چاودار وحشی (0، 20، 40، 60 و 80 بوته در مترمربع) بود. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم چاودار وحشی، عملکرد بیولوژیک و دانه ارقام گندم کاهش یافت. در مقابل، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و تعداد سنبله در واحد سطح چاودار وحشی و درصد آلودگی محصول افزایش داشت. کمترین و بیشترین شیب اولیه کاهش عملکرد بیولوژیک و دانه (پارامترI) به ترتیب در ارقام سپاهان و چمران بدست آمد. عملکرد دانه رقم الوند در تمامی سطوح تراکم اعمال شده نسبت به سایر ارقام برتری داشت. بیشترین مقادیر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و تعداد سنبله علف هرز و درصد آلودگی محصول در رقم چمران حاصل شد. در بازه آلودگی قابل قبول محصول گندم به بذر علف هرز (صفر تا 7 درصد)، کمترین و بیشترین تراکم چاودار وحشی که موجب آلودگی یکسان محصول شد، به ترتیب در ارقام چمران و الوند برآورد گردید. بالاترین تولید محصول و سود ناخالص در ارقام الوند و چمران بدست آمد. به طور کلی رقم الوند علاوه بر تاثیر منفی بر تولید علف هرز، سود ناخالص بالایی داشت. لذا در منطقه مورد آزمایش، رقم یاد شده برای کشت در مزارع دارای بانک بذر چاودار وحشی توصیه شد.

کلمات کلیدی

درصد آلودگی محصول؛ رقابت؛ سود ناخالص؛ عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035360,
author = {سعادتیان, بیژن and کافی, محمد and فاطمه سلیمانی},
title = {نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با چاودار وحشی (Secale cereale) با استفاده از مدل های رگرسیونی},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-739X},
pages = {149--170},
numpages = {21},
keywords = {درصد آلودگی محصول؛ رقابت؛ سود ناخالص؛ عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با چاودار وحشی (Secale cereale) با استفاده از مدل های رگرسیونی
%A سعادتیان, بیژن
%A کافی, محمد
%A فاطمه سلیمانی
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2013

[Download]