مطالعات راهبردی, دوره (16), شماره (59), سال (2013-5) , صفحات (7-26)

عنوان : ( مهاجرت های بین المللی و امنیت ملی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , سیده زهرا موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهاجرت واژه‌ای است که برای انواع حرکات جمعیتی بین قلمروها که منجر به تغییر دائم با نیمه دائم مکان سکونت شود، به کار می رود. از دید صاحب نظران مهاجرت مهمترین نوع تحرک جمعیت محسوب می شود که از تنوع بسیار چشمگیری برخورداراست. یکی از مباحث مهم در بحث مهاجرت، ارتباط آن با امنیت از ابعاد مختلف سیاسی. اقتصادی. فرهنگی. زیست محیطی و...است،به عبارت دقیق تر،مهاجرت های بین المللی بخصوص مهاجرت های غیر قانونی دارای بازتاب ها و پیامد های مختلف سیاسی- امنیتی اند.این مقاله تلاش دارد با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل پیامدهای امنیتی مهاجرت های غیر قانونی بین المللی بپردازد.

کلمات کلیدی

, مهاجرت بین المللی, امنیت ملی, پیامد اقتصادی, سیاسی, اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035364,
author = {زرقانی, سیدهادی and سیده زهرا موسوی},
title = {مهاجرت های بین المللی و امنیت ملی},
journal = {مطالعات راهبردی},
year = {2013},
volume = {16},
number = {59},
month = {May},
issn = {1735-0727},
pages = {7--26},
numpages = {19},
keywords = {مهاجرت بین المللی، امنیت ملی،پیامد اقتصادی، سیاسی،اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مهاجرت های بین المللی و امنیت ملی
%A زرقانی, سیدهادی
%A سیده زهرا موسوی
%J مطالعات راهبردی
%@ 1735-0727
%D 2013

[Download]