پژوهش های حبوبات ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (41-52)

عنوان : ( ارزیابی ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد )

نویسندگان: حسین صداقت خواهی , مهدی پارسا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حسن پرسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی عک سالعمل ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما به کشت انتظاری در شرایط آب و هوایی مشهد، آزمایشی در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1385 انجام شد. آزمایش در قالب طرح لاتیس با سه تکرار و هر تکرار شامل نُه بلوک و هر بلوک دارای نُه - زراعی 86 کرت، انجام گرفت و تیمار مورد مطالعه، 81 ژنوتیپ متحمل به سرمای نخود انتخابی از مطالعات قبلی بود. بر اساس نتایج، تفاوت میان ژنوتیپ های مورد آزمایش از نظر طول مراحل نمو (شامل کاشت تا سبزشدن، سبزشدن تا گلدهی، گلدهی تا غلاف دهی و غلاف دهی تا رسیدگی) و ویژگی های مورفولوژیک (شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته و مجموع طول و تنوع قابل ملاحظه ای در بین ژنوتیپ ها مشاهده شد. درصد بقاء در (p≤0/ شاخه ها در بوته) معنی دار بوده ( 05 73 درصد از نمونه ها بیش از 75 درصد بود. همچنین عملکرد دانه برای حدود 32 درصد از نمون هها بیش از 40 گرم در متر مربع بود. دورة رشد رویشی، دورة رشد زایشی و ارتفاع بوته، از مهم ترین ویژگی های تعیین کنندة عملکرد در این آزمایش بودند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کلکسیون نخود مشهد، نمون ههای سازگار به کشت انتظاری دیم با ویژگی های زراعی مناسب برای این سیستم کشت، وجود دارد.

کلمات کلیدی

, تحمل به سرما, کشت انتظاری, نخود, ویژگی های فنولوژیک و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035387,
author = {صداقت خواهی, حسین and پارسا, مهدی and نظامی, احمد and باقری, عبدالرضا and پرسا, حسن},
title = {ارزیابی ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2012},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-725X},
pages = {41--52},
numpages = {11},
keywords = {تحمل به سرما، کشت انتظاری، نخود، ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد
%A صداقت خواهی, حسین
%A پارسا, مهدی
%A نظامی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%A پرسا, حسن
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2012

[Download]