پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (4), شماره (8), سال (2013-1) , صفحات (107-124)

عنوان : ( بررسی رابطه بین اعتماد به مدیریت و به اشتراک گذاشتن دانش و نقش میانجی ترس از دست دادن اعتبار و مستند سازی دانش )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , یوسف رمضانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به اشتراک گذاشتن دانش از امور حیاتی برای سازمان هاست و در این میان، اعتماد متقابل بین افراد و به طور خاص اعتماد به مدیریت، عاملی تاثیرگذار در آن مهم است. با توجه به مشهود نبودن رابطه بین اعتماد متقابل و اشتراک دانش، مطالعه حاضر سعی نموده با استفاده از متغیرهای میانجی -ترس از دست دادن اعتبار شخصی فرد- و -مستند سازی دانش-، رابطه میان اعتماد به مدیریت و به اشتراک گذاشتن دانش را مورد بررسی قرار دهد. روش شناسی پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است و با توجه به محدود بودن جامعه آماری، یعنی کارکنان منطقه 9 شهرداری مشهد، نمونه گیری به روش سرشماری انجام شده است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافتههای این پژوهش دارای کاربردهای مهمی در دو سطح نظری و مدیریتی است. این مقاله در سطح مدیران بر نقش اصلی افراد در روند به اشتراک گذاشتن دانش نسبت به دو مؤلفه مستند سازی دانش و ترس از دست دادن اعتبار شخصی فرد تاکید می کند. در سطح نظری نیز شواهد تجربی را برای دو مکانیزم که کمک به بیان تاثیر اعتماد به مدیریت بر به اشتراک گذاشتن دانش می کند، فراهم می نماید.

کلمات کلیدی

, به اشتراک گذاشتن دانش, اعتماد, ترس, مستند سازی دانش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035411,
author = {کاظمی, مصطفی and رمضانی, یوسف},
title = {بررسی رابطه بین اعتماد به مدیریت و به اشتراک گذاشتن دانش و نقش میانجی ترس از دست دادن اعتبار و مستند سازی دانش},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2013},
volume = {4},
number = {8},
month = {January},
issn = {2383-4064},
pages = {107--124},
numpages = {17},
keywords = {به اشتراک گذاشتن دانش، اعتماد، ترس، مستند سازی دانش.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین اعتماد به مدیریت و به اشتراک گذاشتن دانش و نقش میانجی ترس از دست دادن اعتبار و مستند سازی دانش
%A کاظمی, مصطفی
%A رمضانی, یوسف
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2013

[Download]