مدل سازی در مهندسی, دوره (11), شماره (33), سال (2013-7) , صفحات (45-55)

عنوان : ( بهسازی تولید درآب شیرین کن خورشیدی لوله ای با استفاده از مدل سازی عددی )

نویسندگان: احسان فتوحی بافقی , نادر رهبر , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر به دلیل کمبود آب آشامیدنی، دانشمندان تحقیقات فراوانی را به منظور توسعه ی روش ها و بهینهسازی دستگاههای شیرینکنندهی آبهای شور انجام دادهاند . آبشیرین کن های خورشیدی به دلیل استفاده از انرژی پاک خورشید و نداشتن هیچ گونه سروصدا و آلودگی صوتی، میتوانند بهترین جایگزین برای آبشیرین کن های متداول باشند . در این تحقیق ب ا در نظر گرفتن شرایط هوای مرطوب در آب شیرین کن خورشیدی لوله ای، به شبیه سازی عددی جابه جایی طبیعی آرام، انتقال جرم و حرارت داخل آن پرداخته شده است . جهت این کار معادلات سرعت-فشار ، بالانس انرژی و جرم به صورت دو بعدی بیان شده و از روش حجم محدود برای حل معادلات مذکور استفاده شده است . علاوه بر آن در این پژوهش تأثیر شکل هندسی ظرف آبشور، مکان قرارگیری و عمق آب شور داخل آن و همچنین شعاع پوشش دایرهای بر روی تولید ارائه و بررسی شده است. مقایسهی نتایج، نشاندهندهی تطابق خوب حل عددی با جواب تجربی میباشد . همچنین نتایج نشان می دهند که بهترین شکل هندسی ظرف آب شور به شکل نیم دایره می باشد . همچنین حداکثر ارتفاع بین کف ظرف آب شور و پوشش دایرهای، عمق آب شور داخل، همچنین شعاع پوشش به منظور 124 میلیمتر، 48 میلیمتر و 80 میلیمتر / داشتن حداکثر تولید، به ترتیب 9 میباشند.

کلمات کلیدی

, آب شیرینکن خورشیدی, شبیهسازی عددی, جابه جایی طبیعی آرام, محفظهی بستهی دایرهای, روش حجم محدود, بهسازی تولید.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035415,
author = {احسان فتوحی بافقی and نادر رهبر and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {بهسازی تولید درآب شیرین کن خورشیدی لوله ای با استفاده از مدل سازی عددی},
journal = {مدل سازی در مهندسی},
year = {2013},
volume = {11},
number = {33},
month = {July},
issn = {2008-4854},
pages = {45--55},
numpages = {10},
keywords = {آب شیرینکن خورشیدی، شبیهسازی عددی، جابه جایی طبیعی آرام، محفظهی بستهی دایرهای، روش حجم محدود، بهسازی تولید.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهسازی تولید درآب شیرین کن خورشیدی لوله ای با استفاده از مدل سازی عددی
%A احسان فتوحی بافقی
%A نادر رهبر
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J مدل سازی در مهندسی
%@ 2008-4854
%D 2013

[Download]