پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (3), شماره (11), سال (2013-7) , صفحات (41-56)

عنوان : ( بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران )

نویسندگان: حامد صاحب هنر , علی چشمی , محمدعلی فلاحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات تجربی نشان می دهد که پول در کوتاه مدت اثرات حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانال های انتقال سیاست پولی و ویژگی های خاص بخش های اقتصاد از این حیث، محتمل است که واکنش بخش های اقتصاد به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزین(BVAR )و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون(2003) در بررسی اثرات بخشی یک شوک پولی، عکس العمل بخش های اساسی اقتصاد ایران- صنعت، خدمات و کشاورزی - به یک شوک پولی تخمین و مقایسه شده است. نتایج تحقیق که با استفاده از داده های فصلی سال های 1367 الی 1389 انجام شده نشان می دهد که اولا شوک پولی در کوتاه مدت اثرات حقیقی بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران دارد. ثانیا واکنش بخش ها متفاوت است و ثالثا بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد. از سوی دیگر بر اساس تابع عکس العمل آنی بخش کشاورزی به شوک پولی می توان گفت، کانال های انتقال سیاست پولی در این بخش در مجموع بسیار ضعیف هستند و عملا این بخش هیچ واکنشی به شوک پولی نشان نمی دهد. بر این اساس در صورت وقوع یک شوک پولی انقباضی، انتظار داریم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی کاهش بیشتری یابد و توزیع درآمد به نفع فعالان بخش کشاورزی تغییر کند.

کلمات کلیدی

, اقتصاد ایران, شوک های پولی, روش BVAR, بخش خدمات, بخش صنعت, بخش کشاورزی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035421,
author = {صاحب هنر, حامد and چشمی, علی and فلاحی, محمدعلی},
title = {بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران},
journal = {پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {11},
month = {July},
issn = {2228-5954},
pages = {41--56},
numpages = {15},
keywords = {اقتصاد ایران، شوک های پولی، روش BVAR، بخش خدمات، بخش صنعت، بخش کشاورزی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران
%A صاحب هنر, حامد
%A چشمی, علی
%A فلاحی, محمدعلی
%J پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
%@ 2228-5954
%D 2013

[Download]