مطالعات نظری ترجمه, دوره (1), شماره (1), سال (2012-10) , صفحات (25-38)

عنوان : ( بررسی و تشخیص متن در ترجمه های مجدد رمان مزرعه حیوانات )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه , الهه فدایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده ترجمه درنظر بسیاری از صاحب‌نظران این رشته نوعی ارتباط زبانی است که در آن پیامی از زبان مبدأ با همان پیام در زبان مقصد جایگزین می‌شود. این مقاله از نظریۀ رایس بهره می‌برد ومتن و انواع آن را در ترجمه‌های مجدد رمانمزرعۀ حیواناتبررسی می‌کند و تشخیص می‌دهد. رایس برای ارزیابی کار ترجمه سه معیار را مطرح می‌کند: تشخیص نوع متن و ارزیابی مؤلفه‌های زبانی و بررسی مؤلفه‌های فرا‌زبانی. رایس همچنین، متن را با توجه به نوع و نقش آن به سه دسته تقسیم می‌کند: متون اطلاع‌رسان ومتون احساسی و متون ندایی. در بررسی اجمالی ترجمه‌های مزرعۀ حیوانات بر مبنای مؤلفه‌های رایس به این نتیجه رسیدیم که ترجمه‌های مجدد به‌دلایل مختلفی صورت می‌گیرد و هرگونه اشتباه یا نقص در هریک از این مؤلفه‌ها مترجم را وامی‌دارد تا به ترجمۀ مجدد دست بزند.

کلمات کلیدی

, کلیدواژگان: متن, مزرعۀ حیوانات, ترجمۀ مجدد, رمان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035427,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی and الهه فدایی},
title = {بررسی و تشخیص متن در ترجمه های مجدد رمان مزرعه حیوانات},
journal = {مطالعات نظری ترجمه},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {October},
issn = {2251-6155},
pages = {25--38},
numpages = {13},
keywords = {کلیدواژگان: متن، مزرعۀ حیوانات، ترجمۀ مجدد، رمان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تشخیص متن در ترجمه های مجدد رمان مزرعه حیوانات
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%A الهه فدایی
%J مطالعات نظری ترجمه
%@ 2251-6155
%D 2012

[Download]