مهندسی مکانیک شریف, دوره (30), شماره (2), سال (2014-12) , صفحات (3-13)

عنوان : ( بررسی تحلیلی تأثیر معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال بخار آب بر جریان دوفازی مافوق صوت )

نویسندگان: نیما یاسایی , محمدرضا مه پیکر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخار آب در طبقات کم فشار توربین دارای فاز مایع می شود و این جریان دوفازی می تواند در یک نازل بصورت ریاضی مدل سازی گردد. هدف اصلی این مقاله بررسی میزان اهمیت معادله حالت و خواص ترموفیزیکال بخار در شبیه سازی بهتر جریان دوفازی مافوق صوت می باشد. در این تحقیق معادله حالت ویریالیِ وُکالُویچ و خواص بخار در جدول کینان-کیز با معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال بخار در جدول بخار ASME سال 2006 برای اولین بار مقایسه می شود. معادلات دیفرانسیلی اصلی دینامیک گاز جریان با بکارگیری معادلات جوانه زایی و رشد قطرات بر اساس معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال از دو مرجع فوق الذکر، با استفاده از روش عددی رانگ-کوتا حل شده و نتایج حاصل از آن با داده های آزمایشگاهی نسبت فشار و قطر قطره مقایسه گردیده است. طبق نتایج، در فشار و دمای سکون ورودی کمتر از 5/1 بار و 400 درجه کلوین، معادلات پیشنهادی جدول بخار ASME سال 2006 پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, جریان دوفازی, معادله حالت, بخار مافوق سرد, جوانه زایی, حالت فوق اشباع.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035448,
author = {یاسایی, نیما and مه پیکر, محمدرضا},
title = {بررسی تحلیلی تأثیر معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال بخار آب بر جریان دوفازی مافوق صوت},
journal = {مهندسی مکانیک شریف},
year = {2014},
volume = {30},
number = {2},
month = {December},
issn = {****-0016},
pages = {3--13},
numpages = {10},
keywords = {جریان دوفازی، معادله حالت، بخار مافوق سرد، جوانه زایی، حالت فوق اشباع.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی تأثیر معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال بخار آب بر جریان دوفازی مافوق صوت
%A یاسایی, نیما
%A مه پیکر, محمدرضا
%J مهندسی مکانیک شریف
%@ ****-0016
%D 2014

[Download]