علوم آماری ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2012-3) , صفحات (161-178)

عنوان : ( تعمیم هایی از توزیع های گسسته و وی‍‍ژگی های آن ها برای اندازه اطلاع )

نویسندگان: زهرا دستمرد , غلامرضا محتشمی برزادران , باقر مقدس زاده بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رده توزیع های گسسته با مجموعه مقادیر صحیح و ویژگی های خاص آنها در نظر گرفته شده است. وقتی میانگین و واریانس روی مقادیر اعداد با تکیه گاه معلوم باشند، می توان یک قیاس گسسته از توزیع نرمال را به وسیله آنتروپی ماکسیمم مشخه سازی کرد و گشتاورها، آنتروژی شانون و آنتروپی رنی را برای توزیع گسسته متقارن به دست آورد و به علاوه نشان داده شد که حالت خاص این اندازه ها توزیع نرمال گسسته و توزیع لاپلاس گسسته را نتیجه می دهند. پس از آن شبه اطلاع فیشر را برای توزیع های نرمال گسسته، توزیع سری های توانی چند جمله ای، گسسته متقارن و توزیع لگاریتم دوگانه محاسبه کرده ایم. از طرفی به مطالعه شرایطی پرداخته شده که تحت آن ها هر یک از توزیع های فوق، تک مدی خواهند بود. در پایان گشتاورهای مرکزی و غیر مرکزی، آنتروپی و آنتروپی ماکسیمم توزیع لگاریتم دو گانه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, : توزیع نرمال گسسته, توزیع لاپلاس گسسته, توزیع لاپلاس چوله, آنتروپی, توزیع سری توانی دو طرفه چند جمله ای, توزیع لگاریتم دو گانه, اطلاع فیشر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035451,
author = {زهرا دستمرد and محتشمی برزادران, غلامرضا and باقر مقدس زاده بزاز},
title = {تعمیم هایی از توزیع های گسسته و وی‍‍ژگی های آن ها برای اندازه اطلاع},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2012},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-8183},
pages = {161--178},
numpages = {17},
keywords = {: توزیع نرمال گسسته، توزیع لاپلاس گسسته، توزیع لاپلاس چوله، آنتروپی، توزیع سری توانی دو طرفه چند جمله ای، توزیع لگاریتم دو گانه، اطلاع فیشر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعمیم هایی از توزیع های گسسته و وی‍‍ژگی های آن ها برای اندازه اطلاع
%A زهرا دستمرد
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A باقر مقدس زاده بزاز
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2012

[Download]