قبسات, دوره (17), شماره (67), سال (2013-12) , صفحات (79-104)

عنوان : ( نقد نظریه ی ازلیت و ابدیت نفس و نقش شهود بر آن در اندیشه افلاطون )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , زهرا محمدی محمدیه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نفس و ازلی و ابدی بودن آن از ارکان اندیشه افلاطـون استو از این رو وی در چندین رساله به اثبات آن می پردازد و در این راستا چهار دلیل اقامه می کند. آنچه در این میان اهمیت دارد، آن است که شهود در طرح نظریه ازلیت و ابدیت نفس، نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. این پژوهش در وهله نخست به بررسی و نقد این استدلال های چهارگانه پرداخته، سپس نقش شهود بر ازلیت و ابدیت نفس را مورد بحث قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که دلیل طرح نظریه ابدیت و ازلیت نفس از سوی افلاطون، استحکام بخشیدن به بنیاد شهود در فلسفه وی می باشد. از آنجا که شهود با سیر تطور نفس، متحول می گردد می توان برای آن سه مرحله متفاوت لحاظ کرد: در آغاز مرتبه پیش از هبوط و سپس مرتبه حیات جسمانی و مآلا عروج نفس فیلسوف به عالم الوهیت که از نظر افلاطون هر مرتبه، متناظر با شهود هایی مطابق با آن مرتبه نفسانی است.

کلمات کلیدی

, نفس, ازلیت و ابدیت, مرگ, حیات, شهود, نظریه یادآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035460,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and محمدی محمدیه, زهرا},
title = {نقد نظریه ی ازلیت و ابدیت نفس و نقش شهود بر آن در اندیشه افلاطون},
journal = {قبسات},
year = {2013},
volume = {17},
number = {67},
month = {December},
issn = {1029-4538},
pages = {79--104},
numpages = {25},
keywords = {نفس، ازلیت و ابدیت، مرگ، حیات، شهود، نظریه یادآوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد نظریه ی ازلیت و ابدیت نفس و نقش شهود بر آن در اندیشه افلاطون
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A محمدی محمدیه, زهرا
%J قبسات
%@ 1029-4538
%D 2013

[Download]