مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (4), شماره (7), سال (2013-9) , صفحات (7-28)

عنوان : ( تغییر برنامه درسی آموزش عالی: مورد برنامه‌ی درسی دوره‌ی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی )

نویسندگان: مرتضی کرمی , هدی فتاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییر برنامه درسی آموزش عالی(کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی) در چهار عنصر محوری برنامه درسی شامل هدف، محتوا، فرصت‌های یاددهی - یادگیری و ارزشیابی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی و دانشجویان شش دانشگاه دولتی بودند که رشته برنامه ریزی آموزشی را در سطح کارشناسی ارشد داشتند. با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای، دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، اصفهان و مازندران جهت اجرای تحقیق انتخاب و32 نفر اعضای هیأت علمی و93 نفر دانشجویان کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار گرفتند. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت بررسی عنصر هدف، اهداف اصلی دوره مندرج در سند مصوب \\\\\\\"مشخصات کلّی برنامه‌ی درسی و سرفصل‌ دروس\\\\\\\"، برای عنصر محتوا ضرورت وجود دروس، تعداد واحدها و سرفصل آن مندرج در سند مصوب و جهت عناصر فرصت‌های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی وضعیت موجود این دو مؤلفه بر اساس برنامه درسی اجرا شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که از دیدگاه اساتید اهداف اصلی دوره، دارای مطلوبیت نسبی بوده و تغییر در این عنصر ضروری نمی‌باشد؛ در حالیکه دانشجویان خواستار تغییر اهداف اصلی دوره بودند. در مورد عنصر محتوا، اساتید و دانشجویان معتقدند که تقریباً تمامی دروس این رشته بایستی حفظ شود و با تعداد واحدهای موجود این دروس نیز موافق بودند. اما از دیدگاه اساتید و دانشجویان مؤلفه اهداف دروس از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و خواستار تغییر در این مؤلفه محتوای برنامه درسی بودند. در مؤلفه سرفصل دروس نیز به استثناء درس پایان نامه اساتید و دانشجویان بر این باورند که تغییر در تمامی دروس ضروری است. در مورد عنصر راهبرد یاددهی و یادگیری از دیدگاه اساتید غیر از درس پایان نامه و سه درس دیگر بقیه دروس نیازمند بازنگری و تغییر و از دیدگاه دانشجویان به جز درس پایان نامه بقیه دروس نیازمند بازنگری و تغییر می‌باشند. در مورد عنصر ارزشیابی از دیدگاه اساتید به غیر از درس پایان نامه بقیه دروس نیازمند بازنگری و تغییر بود؛ در حالیکه از دیدگاه دانشجویان همه دروس نیازمند تغییر بودند.

کلمات کلیدی

, تغییر برنامه درسی, برنامه درسی آموزش عالی, برنامه ریزی آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035462,
author = {کرمی, مرتضی and هدی فتاحی},
title = {تغییر برنامه درسی آموزش عالی: مورد برنامه‌ی درسی دوره‌ی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {7},
month = {September},
issn = {1735-4986},
pages = {7--28},
numpages = {21},
keywords = {تغییر برنامه درسی، برنامه درسی آموزش عالی، برنامه ریزی آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییر برنامه درسی آموزش عالی: مورد برنامه‌ی درسی دوره‌ی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی
%A کرمی, مرتضی
%A هدی فتاحی
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 1735-4986
%D 2013

[Download]