جستارهای نوین ادبی, دوره (46), شماره (127), سال (2013-5) , صفحات (57-84)

عنوان : ( ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌ نامه احمد تبریزی )

نویسندگان: مهشید گوهری کاخکی , جواد عباسی , محمدجواد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منظومة حماسی – تاریخی شهنشاه‌ نامه، یکی از تاریخ‌های عمومی مغولان است. احمد تبریزی منظومة خود را در اواخر عصر حکومتی ایلخانان دوران مغول بر ایران سروده و به همین علت معمولاً از نقد آشکار چنگیزخانیان و مغولان سر باز زده و حتی در ظاهر، تصویری مثبت از آن‌ها ارائه داده‌است؛ اما او در لایه‌ها ی درونی تاریخ‌سروده‌هایش، دلبستگی خود به ایران و ایرانیان را بروز داده ‌است و کوشیده تا به شکلی پنهان و با به کارگیری هدفمند ابزارهای زبانی و بلاغی، تصویری نقادانه از چنگیزخانیان و مغولان به‌ دست دهد و در مقابل، ایرانیان و برخی شخصیت‌های نمادین آن‌ها از جمله سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه را با چهر ه ای مثبت و ستوده نشان دهد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی فنون مختلف زبانی و بلاغی از جمله چگونگی انتخاب واژگان، تشبیهات و استعاره ها، استناد به گفتمان های مسلط و مقبول مانند تشبیه به شخصیت های شاهنامة فردوسی، ارتباط دادن با مذهب، مدح و نکوهش از زبان دیگران و توصیف مبالغه آمیز و معنادار نبردها در دو جبهة مغولان و ایرانیان، مفاهیم و منظورهای نهفته در لایه های پنهان ابیات شهنشاه‌نامه و تعلق خاطر تبریزی به سرزمین و هویت ایرانی نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل گفتمان انتقادی, شهنشاه نامه, احمد تبریزی, شاهنامة فردوسی, مغولان, ایرانیان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035495,
author = {گوهری کاخکی, مهشید and عباسی, جواد and مهدوی, محمدجواد},
title = {ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌ نامه احمد تبریزی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2013},
volume = {46},
number = {127},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {57--84},
numpages = {27},
keywords = {تحلیل گفتمان انتقادی، شهنشاه نامه، احمد تبریزی، شاهنامة فردوسی، مغولان، ایرانیان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌ نامه احمد تبریزی
%A گوهری کاخکی, مهشید
%A عباسی, جواد
%A مهدوی, محمدجواد
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2013

[Download]