آب و خاک, دوره (26), شماره (6), سال (2013-2) , صفحات (1483-1491)

عنوان : ( بررسی توانایی جذب فسفر در گیاهان دارویی کاکوتی، مریم گلی و بومادران در خاک حاوی فسفر کم )

نویسندگان: رضا خراسانی , مجید عزیزی ارانی , حدیثه رحمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکثر گیاهان دارویی قادرند در خاکهایی با فسفر قابل استفاده کم، بخوبی رشد کنند. برای بررسی مکانیسم توانایی این گیاهان، یک آزمایش گلخانه‌ای با گیاهان کاکوتی کوهی، بومادران و مریم گلی در خاکی با فسفر کم در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار کم، متوسط و زیاد فسفر (0، 15و 150 میلی‌گرم بر کیلوگرم) در دو برداشت و سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد هر سه گونه گیاهی در انتهای آزمایش (برداشت دوم) در تیمار کم فسفر دارای وزن خشک نسبی بالای 80 درصد بودند که حاکی از کارایی زیاد گیاهان در استفاده از فسفر بود. غلظت فسفر در گیاهان در تیمار کم فسفر و در برداشت اول بین 23/0 تا 29/0 درصد بود که تفاوت معنی‌داری با تیمار زیاد فسفر نداشت. همچنین محتوای کل 4 فسفر در گیاهان تیمار کم فسفر نیز نسبتاً زیاد بود. با توجه به غلظت و محتوای کل فسفر می‌توان گفت این گیاهان دارای کارایی جذب فسفر زیادی در خاک بودند. اینفلاکس5 (جریان به داخل) فسفر در کاکوتی به طور معنی‌داری بیشتر از دو گیاه دیگر بود. بررسی نسبت ریشه به اندام‌های هوایی نشان داد که در مریم گلی، زیاد بودن کارایی جذب در شرایط کمبود فسفر خاک بیشتر در ارتباط با گسترش زیادتر ریشه بود در حالیکه در کاکوتی بیشتر مربوط به اینفلاکس زیاد فسفر بود.

کلمات کلیدی

, فسفر , کارایی جذب, اینفلاکس , گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035502,
author = {خراسانی, رضا and عزیزی ارانی, مجید and رحمانی, حدیثه},
title = {بررسی توانایی جذب فسفر در گیاهان دارویی کاکوتی، مریم گلی و بومادران در خاک حاوی فسفر کم},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {26},
number = {6},
month = {February},
issn = {2008-4757},
pages = {1483--1491},
numpages = {8},
keywords = {فسفر ،کارایی جذب، اینفلاکس ،گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی توانایی جذب فسفر در گیاهان دارویی کاکوتی، مریم گلی و بومادران در خاک حاوی فسفر کم
%A خراسانی, رضا
%A عزیزی ارانی, مجید
%A رحمانی, حدیثه
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2013

[Download]