علوم و فنون باغبانی ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2014-1) , صفحات (107-124)

عنوان : ( بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر میزان ، عملکرد و ترکیبات اسانس نعنا فلفلی )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی , سهیلا شهریاری تپه لری , حسین انصاری , وحید روشن سروستانی , عسگر غنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی است که به دلیل طیف وسیع کاربرد آن در صنایع مختلف دارویی در سطح وسیعی از مزارع کشت می شود. به منظور بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر میزان، عملکرد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی نعنا فلفلی آزمایشی در طی سال های 1390-1389 در دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد که فاکتورهای آن را سه سطح آبیاری (100 ،80 و 60 درصد نیاز آبی محاسبه شده از تشت تبخیر کلاس A) و دو نوع خاکپوش (پلاستیک سیاه، چیپس چوب) و شاهد بدون پوشش تشکیل می دادند. نتایج حاصل از دو چین نشان داد که نعنا فلفلی در چین اول نسبت به چین دوم از رشد بهتری برخوردار بود. به طوریکه این گیاه بیشترین میزان در صد و عملکرد اسانس را در چین اول تولید نمود، اما با این وجود بیشترین میزان اسانس (%v/w 835/2) و همچنین بیشترین عملکرد اسانس (L/ha 7/116) از تیمار خاکپوش چیپس چوب به همراه سطح سوم آبیاری (آبیاری به میزان 60 درصد نیاز آبی گیاه) در چین دوم حاصل شد. نتایج آنالیز اسانس نشان داد که در بین ترکیبات شناسایی شده منتول، منتون، ایزومنتیل استات، 1 و 8 سینئول، منتوفوران، نئومنتول، پیپریتون و لیمونن جزء ترکیبات اصلی با بیشترین فراوانی بودند . ی

کلمات کلیدی

, آبیاری, خاکپوش, عملکرد اسانس, نعنا فلفلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035507,
author = {عزیزی ارانی, مجید and شهریاری تپه لری, سهیلا and انصاری, حسین and وحید روشن سروستانی and عسگر غنی},
title = {بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر میزان ، عملکرد و ترکیبات اسانس نعنا فلفلی},
journal = {علوم و فنون باغبانی ایران},
year = {2014},
volume = {14},
number = {1},
month = {January},
issn = {1680-7154},
pages = {107--124},
numpages = {17},
keywords = {آبیاری، خاکپوش، عملکرد اسانس، نعنا فلفلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر میزان ، عملکرد و ترکیبات اسانس نعنا فلفلی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A شهریاری تپه لری, سهیلا
%A انصاری, حسین
%A وحید روشن سروستانی
%A عسگر غنی
%J علوم و فنون باغبانی ایران
%@ 1680-7154
%D 2014

[Download]