بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (2), سال (2013-8) , صفحات (105-112)

عنوان : ( بررسی اثرکودهای بیولوژیک و آلی بر برخی صفات کمّی و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , سارا بخشائی , لیلا جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری‌های محرک رشد گیاه و کودهای آلی از روش های مختلف از جمله افزایش میزان جذب و دسترسی به آب و عناصر غذایی می‌توانند رشد گیاه را بهبود بخشند. در این تحقیق به منظور ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک و ورمی کمپوست بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی مرزه (L. Satureja hortensis) آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: کود بیولوژیک نیتراژین، کود بیولوژیک نیتروکسین، کود بیولوژیک حل کننده فسفات، کود بیولوژیک ورمی کمپوست، نیتراژین + ورمی کمپوست، نیتراژین + نیتروکسین، نیتراژین + حل کننده فسفات، نیتروکسین+حل کننده فسفات، نیتروکسین+ ورمی کمپوست، حل کننده فسفات+ورمی کمپوست، نیتراژین + حل کننده فسفات + ورمی کمپوست، نیتراژین + حل کننده فسفات + نیتروکسین، نیتراژین + نیتروکسین + ورمی کمپوست، نیتراژین+ نیتروکسین+حل کننده فسفات+ ورمی کمپوست و شاهد (بدون کود) بود. با توجه به دارا بودن دو چین، اطلاعات با استفاده از طرح کرت های خرد شده در زمان تجزیه شد و چین های مختلف به عنوان کرت های فرعی و تیمارهای کودی به عنوان کرت های اصلی در نظر گرفته شد. اضافه کردن ورمی کمپوست به خاک و عملیات تلقیح بذرها با کودهای بیولوژیک با بذر قبل از کاشت انجام شد. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته، درصد ساقه، سرشاخه گلدار، عملکرد بیولوژیک، درصد و عملکرد اسانس بین تیمارهای مختلف در هر دو چین تفاوت معنی داری داشت. تیمار ترکیبی نیتراژین ، نیتروکسین ، ورمی کمپوست و شاهد به ترتیب بیشترین و کمترین ارتفاع بوته (01/51 و 08/32)، درصد ساقه (80/47 و 10/17 درصد) ، درصد سرشاخه گل دار (05/66 و 55/38 درصد) و عملکرد بیولوژیک (5/6730 و 4/2149) کیلوگرم در هکتاررا به خود اختصاص دادند. بنابراین چنین به نظر می رسد که کاربرد کودهای بیولوژیک و آلی می تواند در بهبود خصوصیات کمّی و کیفی مرزه موثر باشند.

کلمات کلیدی

, عملکرد بیولوژیک, نیتراژین, ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035523,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and امین غفوری, افسانه and بخشائی, سارا and لیلا جعفری},
title = {بررسی اثرکودهای بیولوژیک و آلی بر برخی صفات کمّی و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2013},
volume = {5},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-7713},
pages = {105--112},
numpages = {7},
keywords = {عملکرد بیولوژیک، نیتراژین، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرکودهای بیولوژیک و آلی بر برخی صفات کمّی و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A امین غفوری, افسانه
%A بخشائی, سارا
%A لیلا جعفری
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2013

[Download]