اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (1), سال (2013-8) , صفحات (1-7)

عنوان : ( تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار )

نویسندگان: عفت قربانیان قطب آبادی , منصور زیبایی , محمد قربانی , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدودیت منابع آب و خاک بخاطر موقعیت جغرافیایی و اقلیمی کشور از یک طرف و اهمیت تحقق‌پذیری آرمان خودکفایی از سوی دیگر، بهره‌برداری بهینه از منابع آب و خاک را امری اجتناب ناپذیر می‌سازد. یکی از راه‌حل‌های اقتصادی در این زمینه، برنامه‌ریزی جهت دستیابی به سطح بهینه مصرفِ منابع آبی همراه با بهینه‌سازی فعالیت‌های زراعی می باشد. مطالعه‌ی حاضر در راستای این هدف با استفاده از داده‌های سری زمانیِ قیمت و عملکرد طی سال‌های 1388-1378 و اطلاعات پرسشنامه‌ای (1390-1389) در دشت کوار واقع در استان فارس، تعیین الگوی بهینه‌ی کشت و میزان بهینه آبِ کشاورزی مورد نیاز را با استفاده از مدل برنامه‌ریزی ریاضی مورد توجه قرار داد. نتایج حاکی از آن است که هدف حداکثر سود در مقایسه با هدف حداکثرسازی مطلوبیت، سود بیشتری ایجاد می‌کند اما میزان مصرف آب آن نیز بیشتر است. همچنین میزان مصرف آب با ریسک‌گریزی زارع رابطه عکس دارد و بهره‌بردار ریسک‌گریز از تمامی امکانات آبی خود استفاده نمی‌کند.

کلمات کلیدی

, الگوی کشت, آب زیرزمینی, برنامه‌ریزی ریاضی, دشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035569,
author = {قربانیان قطب آبادی, عفت and منصور زیبایی and قربانی, محمد and کهنسال, محمدرضا},
title = {تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2013},
volume = {27},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-4722},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {الگوی کشت، آب زیرزمینی، برنامه‌ریزی ریاضی، دشت کوار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار
%A قربانیان قطب آبادی, عفت
%A منصور زیبایی
%A قربانی, محمد
%A کهنسال, محمدرضا
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2013

[Download]