پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (98), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (43-54)

عنوان : ( مقایسه عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ه های لیپوژنیک یا گلوکوژنیک در دوره قبل از زایش )

نویسندگان: محمد نوروزی ابدال آبادی , رضا ولی زاده , علیرضا هروی موسوی , محسن دانش مسگران , مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ه های لیپوژنیک یا گلوکوژنیک در دوره قبل از زایش

کلمات کلیدی

, گاو شیری, تولید مثل, جیره لیپوژنیک, جیره گلوکوژنیک, آبستنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035571,
author = {نوروزی ابدال آبادی, محمد and ولی زاده, رضا and هروی موسوی, علیرضا and دانش مسگران, محسن and طهمورث پور, مجتبی},
title = {مقایسه عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ه های لیپوژنیک یا گلوکوژنیک در دوره قبل از زایش},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2013},
volume = {98},
number = {1},
month = {April},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {43--54},
numpages = {11},
keywords = {گاو شیری، تولید مثل، جیره لیپوژنیک، جیره گلوکوژنیک، آبستنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ه های لیپوژنیک یا گلوکوژنیک در دوره قبل از زایش
%A نوروزی ابدال آبادی, محمد
%A ولی زاده, رضا
%A هروی موسوی, علیرضا
%A دانش مسگران, محسن
%A طهمورث پور, مجتبی
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2013

[Download]