کارگاه بین‌المللی آموزشی و همایش تخصصی نمک‌زدایی آب‌های شور، لب‌شور و تصفیه پساب , 2012-05-01

عنوان : ( تخمین ضریب انتقال حرارت جابجایی درون آب شیرین‌کن خورشیدی ساده به کمک CFD )

نویسندگان: محمد کاظمیان , نادر رهبر , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقال حرارت و جرم درون آب شیرین‌کن خورشیدی، بیشتر ناشی از پدیده جابجایی درون محفظه آب شیرین‌کن می‌باشد. در این مقاله جابجایی طبیعی درون یک آب شیرین‌کن خورشیدی ساده با دماهای متفاوت در بالا و پایین بررسی شده است. برای این کار از یک روش عددی بر مبنای روش حجم محدود جهت گسسته سازی معادلات ناویراستوکس که با معادله انرژی کوپل شده اند، استفاده گردیده است. کد استفاده شده برای این منظور به کمک فرترن نوشته شده و از الگوریتم سیمپل جهت ارتباط بین سرعت و فشار در برنامه استفاده شده است. حل مسئله در چهار نسبت منظری متفاوت 176/0، 28/0، 58/0 و 1 که به ترتیب معادل زوایای 10، 6/15، 30 و 45 درجه برای یک آب شیرین‌کن متداول می‌باشند، ارائه شده است. همچنین در هر کدام از حالت های مذکور حل مسئله برای 5 عدد رایلی متفاوت انجام گردیده است . برای هر کدام از 20 حالت فوق عدد ناسلت روی سطح داغ محاسبه گردید و نتایج بصورت نمودارهای ناسلت بر حسب رایلی و نیز ناسلت بر حسب زاویه ترسیم گردیده است. یک فرمول جهت محاسبه ناسلت پیشنهاد گردید که تابعی از زاویه و عدد رایلی می‌باشد. میزان ماکزیمم خطای فرمول پیشنهادی نسبت به نتایج حل عددی 8% بود.

کلمات کلیدی

, آب شیرین‌کن خورشیدی, حل عددی, عدد ناسلت, ضریب انتقال حرارت جابجایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035572,
author = {محمد کاظمیان and نادر رهبر and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {تخمین ضریب انتقال حرارت جابجایی درون آب شیرین‌کن خورشیدی ساده به کمک CFD},
booktitle = {کارگاه بین‌المللی آموزشی و همایش تخصصی نمک‌زدایی آب‌های شور، لب‌شور و تصفیه پساب},
year = {2012},
location = {تهران- - اردیبهشت 1391, ايران},
keywords = {آب شیرین‌کن خورشیدی، حل عددی، عدد ناسلت، ضریب انتقال حرارت جابجایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین ضریب انتقال حرارت جابجایی درون آب شیرین‌کن خورشیدی ساده به کمک CFD
%A محمد کاظمیان
%A نادر رهبر
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J کارگاه بین‌المللی آموزشی و همایش تخصصی نمک‌زدایی آب‌های شور، لب‌شور و تصفیه پساب
%D 2012

[Download]