زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (5), شماره (1), سال (2012-7) , صفحات (27-40)

عنوان : ( شناسایی وارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک های رمبنده (مطالعه ی موردی منطقه ی شمال-شرق ایران) )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز , محمدعلی معروف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده خاک های رمبنده در صورت اشباع شدن بدون آنکه تغییری در تنشهای اعمالی ایجاد شود و یا تحت اثر ارتعاش قرار گیرند، نشست زیادی کرده و ممکن است موجب خسارت زدن به پی، جاده، خطوط ریلی، سدها، خطوط لوله و یا دیگر سازه-ها شوند. خاک های رمبنده در بسیاری از مناطق جهان به صورت پراکنده و در ایران بیشتر در مناطق مرکزی و شرقی مشاهده می شوند. در تحقیق حاضر خاک محدوده شمال شرق شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مقاومت پایین خاک این منطقه هنگام اشباع شدن به نظر می رسد که خاک محل پروژه مستعد رمبندگی باشد. با توجه به احداث سازه های ریلی و احداث ساختمان در محل در اثر ارتعاش ناشی از عبور قطار و افزایش رطوبت، ممکن است نشست زیادی به خاک تحمیل شده و مشکلاتی را برای سازه های ریلی و ساختمان های موجود ایجاد کند. در همین راستا تعیین میزان رمبندگی خاک ضروری می نمود. به این منظور ابتدا مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس جهت تعیین میزان رمبندگی، معیارهای متفاوت رمبندگی بررسی شده و با یکدیگر مقایسه شده اند. نتاِج آزمایشات آزمایشگاهی انجام شده نشان می دهد که خاک به افزایش رطوبت حساس بوده و در صورت اشباع شدن پارامترهای مقاومتی آن کاهش می یابد. برای بررسی دقیق تر پتانسیل رمبندگی، تعدادی آزمایشات برجا انجام شد. نتایج این آزمایشات نیز بیانگر حساس بودن خاک محل به افزایش رطوبت و رمبنده بودن بوده و می تواندبرای خطوط ریلی و سازه های احداثی در محل ایجاد مشکل نماید.

کلمات کلیدی

, پتانسیل رمبندگی, معیار رمبندگی, آزمایشات صحرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035578,
author = {بلوری بزاز, جعفر and معروف, محمدعلی},
title = {شناسایی وارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک های رمبنده (مطالعه ی موردی منطقه ی شمال-شرق ایران)},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {1},
month = {July},
issn = {2228-5245},
pages = {27--40},
numpages = {13},
keywords = {پتانسیل رمبندگی، معیار رمبندگی، آزمایشات صحرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی وارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک های رمبنده (مطالعه ی موردی منطقه ی شمال-شرق ایران)
%A بلوری بزاز, جعفر
%A معروف, محمدعلی
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2012

[Download]