علوم آماری ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (55-67)

عنوان : ( مقایسه عددی برخی از اندازه های فی-واگرا برای مفصل های فارلی-گامبل-مورگنسترن تعمیم یافته )

نویسندگان: سمانه خسروی , محمد امینی , غلامرضا محتشمی برزادران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله در جستجوی ملاکی بهینه برای مقایسه برخی از اندازه های فی واگرا است، که در آن میزان وابستگی خانواده مفصل فارلی-گامبل-مورگنسترن تعمیم یافته به روش عددی محاسبه می شود. بر این اساس، اندازه هلینجر به عنوان اندازه فی-واگرای بهینه پیشنهاد می شود

کلمات کلیدی

, اندازه های فی-واگرا, تابع مفصل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035600,
author = {خسروی, سمانه and امینی, محمد and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {مقایسه عددی برخی از اندازه های فی-واگرا برای مفصل های فارلی-گامبل-مورگنسترن تعمیم یافته},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2012},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-8183},
pages = {55--67},
numpages = {12},
keywords = {اندازه های فی-واگرا; تابع مفصل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه عددی برخی از اندازه های فی-واگرا برای مفصل های فارلی-گامبل-مورگنسترن تعمیم یافته
%A خسروی, سمانه
%A امینی, محمد
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2012

[Download]