نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار , 2013-05-08

عنوان : ( اقلیم گذشته شمال‌شرق ایران، آشکار شده به‌وسیله ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن در کربنات‌های پدورژنیک )

نویسندگان: امید بیات , علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , مارتین کهل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایزوتوپ‌های پایداراکسیژن در شناخت تغییرات اقلیمی گذشته و بازسازی دماهای دیرینه مورد توجه بوده اند. ترکیب ایزوتوپی اکسیژن در کربنات‌های پدوژنیک دو خاک قدیمی در فلات لسی ایران مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد تشکیل کربنات‌های پدوژنیک طی هولوسن ابتدایی و میانی (در خاکرخ‌های 1) و آخرین دوره بین یخچالی (در افق‌های Btk خاکرخ های 1 و 4) نشان‌دهنده وجود مقدار بارش بیشتر از شرایط فعلی طی آخرین دوره های بین یخچالی (MIS1 و MIS5) در منطقه مورد مطالعه است. کاربرد مدل‌های تخمین دماهای گذشته نشان می‌دهد که دما، طی هولوسن (ابتدایی تا میانی) حدود 1 درجه سانتی‌گراد کمتر از شرایط فعلی و در آخرین دوره بین یخچالی احتمالا حدود 4 درجه سانتی‌گراد بیشتر از شرایط فعلی بوده است.

کلمات کلیدی

, خاکهای قدیمی, کواترنری, شمالشرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035603,
author = {امید بیات and کریمی کارویه, علیرضا and حسین خادمی and مارتین کهل},
title = {اقلیم گذشته شمال‌شرق ایران، آشکار شده به‌وسیله ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن در کربنات‌های پدورژنیک},
booktitle = {نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خاکهای قدیمی، کواترنری، شمالشرق ایران.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اقلیم گذشته شمال‌شرق ایران، آشکار شده به‌وسیله ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن در کربنات‌های پدورژنیک
%A امید بیات
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A حسین خادمی
%A مارتین کهل
%J نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
%D 2013

[Download]