پژوهشنامه حمل و نقل, دوره (9), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (385-404)

عنوان : ( بررسی تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه بر فشار وارد بر کوله پل های یکپارچه )

نویسندگان: مجتبی موحدی فر , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عرشه پل های یکپارچه به دلیل دارا نبودن درزهای انبساطی که به طور معمول در پل ها استفاده می شوند، تحت تغییر طولی سیکلی ناشی از تغییرات دمایی روزانه و فصلی قرار دارند. این تغییر طول حرارتی سیکلی به ور مستقیم بر قسمت فوقاتی کوله وارد شده و باعث دوران سیکلی کوله می گردد. در این تحقیق با استفاده از برنامه اجزای محدود plaxis 8.2 اثر تغییر مکان های سیکلی روی فشار وارد بر کوله پل های یکپارچه مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از این برنامه، تحلیل های مختلفی بر روی مدل یک کوله صلب که دارای زاویه اصطکاک ناچیز با مصالح ماسه ای پشت آن است انجام شده است. سپس جهت کالیبراسیون نتایج، یک مدل آزمایشگاهی از کوله پل یکپارچه طراحی و ساخته شده است. نتایج نشان می دهد که به علت پدیده قوس زدگی، توزیع تنش مقاوم پشت کئله پل، به جز در دامنه های کم در بقیه دامنه ها غیر خطی می باشد. همچنین محل حداکثر فشار مقاوم وارد بر کوله پل و مقدار آن بستگی به میزاندوران وتعداد سیکل حرکات وارد بر کوله پل دارد.

کلمات کلیدی

, پل یکپارچه, تغییر مکان سیکلی, فشار مقاوم, قوس زدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035606,
author = {مجتبی موحدی فر and بلوری بزاز, جعفر},
title = {بررسی تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه بر فشار وارد بر کوله پل های یکپارچه},
journal = {پژوهشنامه حمل و نقل},
year = {2013},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-3459},
pages = {385--404},
numpages = {19},
keywords = {پل یکپارچه، تغییر مکان سیکلی، فشار مقاوم، قوس زدگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه بر فشار وارد بر کوله پل های یکپارچه
%A مجتبی موحدی فر
%A بلوری بزاز, جعفر
%J پژوهشنامه حمل و نقل
%@ 1735-3459
%D 2013

[Download]