پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (64-72)

عنوان : ( اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبزشدن در شرایط گلخانه )

نویسندگان: محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , حمیدرضا فلاحی , رضا دیهیم فرد , فرنوش فلاح پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه بر شاخص های رشدی گندم، آزمایشی در خردادماه سال 1388 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه رقم گندم بنام های چمران، سایونز و گاسکوژن و انواع کودهای بیولوژیک شامل باکتری های حل کننده فسفات، بیوفسفر، نیتروکسین، نیتراژین، تیمار مخلوط (باکتری های حل کننده فسفات + بیوفسفر + نیتراژین + نیتروکسین) و تیمار شاهد (عدم تلقیح باکتریایی) بودند. نتایج آزمایش حاکی از آن ب ود که کاربرد کودهای بیولوژیک منجر به بروز اختلافات معنی دار در صفات سطح برگ، حجم ریشه و طول اندام زیرزمینی و هوایی گردید . همچنین از نظر صفات سرعت سبز کردن، میزان سطح برگ، متوسط تعداد برگ در بوته، وزن خشک برگ، وزن خشک کل و نسبت وزن خشک برگ به ریشه بین 0 بذر در 12 ساعت ) و / ارقام مختلف گندم اختلاف معنی دار وجود داشت. بیشترین و کمترین سرعت سبز کردن به ترتیب در تیمارهای گاسکوژن ( 80 0 بذر در 12 ساعت) حاصل شد. افزون بر این، نتایج حاصله نشان دهنده معنی داری اثرات متقابل کود بیولوژیک و رقم در تمامی صفات / چمران ( 56 مورد مطالعه (سرعت سبز کردن، سطح برگ، سطح ویژه برگ، تعداد برگ در بوته، وزن خشک برگ، وزن خشک ریشه، وزن خشک کل، نسبت وزن خشک برگ به ریشه، طول اندام هوایی، طول اندام زیرزمینی، نسبت اندام زیرزمینی به هوایی، متوسط طول برگ و حجم ریشه) به جز درصد سبز کردن بود. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد کودهای بیولوژیک نقش مفید و موثری در بهبود ویژگی های رشدی گندم دارد.

کلمات کلیدی

, باکتری های افزاینده رشد گیاه, بیوفسفر, شاخص های رشد, نیتراژین, نیتروکسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035614,
author = {امیری, محمد بهزاد and رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا and فلاحی, حمیدرضا and دیهیم فرد, رضا and فلاح پور, فرنوش},
title = {اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبزشدن در شرایط گلخانه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {11},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {64--72},
numpages = {8},
keywords = {باکتری های افزاینده رشد گیاه، بیوفسفر، شاخص های رشد، نیتراژین، نیتروکسین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبزشدن در شرایط گلخانه
%A امیری, محمد بهزاد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%A فلاحی, حمیدرضا
%A دیهیم فرد, رضا
%A فلاح پور, فرنوش
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2013

[Download]