نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید , 2012-12-09

عنوان : ( تاثیر فیس بوک بر کاهش سرمایه اجتماعی پیوندی در خانواده )

نویسندگان: محسن نوغانی دخت بهمنی , مرتضی چرخ زرین , عطیه صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساله و هدف: خانواده نخستین نهادی است که فرد از ابتدای تولد تا پایان زندگی در آن به سر می برد، در نتیجه تعامل با اعضای خانواده بر رشد یا انحطاط افراد تاثیر می گذارد. عوامل متعددی بر میزان تعاملات اعضا موثر است که می توان به نقش اینترنت وشبکه ی اجتماعی فیس بوک اشاره نمود. نفوذ سریع و افزایش تعداد کاربران فیس بوک در میان نسل جوان و به خصوص دانشجویان غیرقابل اغماض است، لذا شبکه ی اجتماعی فیس بوک توانسته است بر کیفیت شکل گیری روابط اجتماعی در میان جوانان و ارزش های خانواده تاثیر گذارد. هر چه میزان استفاده از شبکه های مجازی در فضای خانواده بیشتر باشد، تعاملات کاهش یافته و سرمایه اجتماعی پیوندی در خانواده رو به زوال می رود. در نتیجه مساله اساسی پژوهش این است که به بررسی نحوه اثرگذاری شدت استفاده از فیس بوک بر میزان سرمایه اجتماعی پیوندی بپردازد. روش: روش تحقیق حاضر، پیمایش بوده و با استفاده از پرسش نامه انجام گردیده است. جامعه آماری، دانشجویان ایرانی عضو فیس بوک بوده است که حجم نمونه 105 نفر از دانشجویان برآورد گردید. یافته ها: بررسی نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که بین شدت استفاده از فیس بوک و سرمایه اجتماعی پیوندی رابطه معکوسی وجود دارد به نحوی که افزایش میزان استفاده از فیس بوک باعث کاهش سرمایه اجتماعی پیوندی می گردد. نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن است شبکه های اجتماعی مجازی می توانند به طرز چشمگیری باعث کاهش تعاملات و سرمایه اجتماعی پیوندی در خانواده گردند.

کلمات کلیدی

, خانواده, سرمایه اجتماعی پیوند, شبکه های مجازی, فیس بوک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035619,
author = {نوغانی دخت بهمنی, محسن and چرخ زرین, مرتضی and صادقی, عطیه},
title = {تاثیر فیس بوک بر کاهش سرمایه اجتماعی پیوندی در خانواده},
booktitle = {نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {خانواده، سرمایه اجتماعی پیوند; شبکه های مجازی، فیس بوک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فیس بوک بر کاهش سرمایه اجتماعی پیوندی در خانواده
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A چرخ زرین, مرتضی
%A صادقی, عطیه
%J نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید
%D 2012

[Download]