حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (2), سال (2013-8) , صفحات (169-176)

عنوان : ( شناسایی نماتدهای دو زیر راسته Tylenchina و Aphelenchina از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی )

نویسندگان: قاسم فدوی خلاجلو , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر گوجه فرنگی در مزارع استان خراسان شمالی، طی سال های 1388 و 1389 تعداد 50 نمونه خاک و ریشه از مزارع گوجه فرنگی استان جمع آوری گردید. نماتدها پس از استخراج و تثبیت به گلیسیرین خالص منتقل شده و پس از تهیه اسلایدهای دائمی میکروسکوپی، با استفاده از میکروسکوپ نوری خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی هر یک از نمونه ها بررسی شد . در این تحقیق، 24 گونه متعلق به 16 جنس از دو زیر راستهAphelenchina و Tylenchina شامل گونه هایAphelenchoides lanceolatus Boleodorus thylactus ، Basiria graminophila ، A. isomerus ، Aphelenchus avenae ، A. tuzeti ، A. richardsoni H. ،Helicotylenchus digonicus ، Geocenamus tenuidens ، F. vulgaris ، F. thornei ، Filenchus cylindricaudus ، Merlinius brevidens ، Meloidogyne javanica ، Irantylenchus clavidorus ، H. pseudorobustus ، dihystera ، Seinura tenuicaudata ، Psilenchus iranicus ، P. Thornei ، Pratylenchus coffeae ، Neopsilenchus magnidens Zygotylenchus guevarai و Tylenchorhynchus solani شناسایی شدند که تعدادی از آنها انگل گیاهان محسوب می شوند. با توجه به گزارش های قبلی از این نماتدها در ایران، تنها به توصیف سه گونهGeocenamus tenuidens ، Aphelenchoides tuzeti و Seinura tenuicaudata که گزار شهای جدیدی برای فون نماتدهای ایران هستند، اکتفا می شود.

کلمات کلیدی

, گوجه فرنگی, ریخت شناسی, ریخت سنجی, نماتد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035623,
author = {فدوی خلاجلو, قاسم and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {شناسایی نماتدهای دو زیر راسته Tylenchina و Aphelenchina از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {27},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4749},
pages = {169--176},
numpages = {7},
keywords = {گوجه فرنگی، ریخت شناسی، ریخت سنجی، نماتد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی نماتدهای دو زیر راسته Tylenchina و Aphelenchina از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی
%A فدوی خلاجلو, قاسم
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]